A pesar de la situación extraordinaria que estamos viviendo a causa de los efectos del Covid-19, la actividad de Editorial CEP no cesa. Nuestros pedidos siguen saliendo con normalidad y dentro de nuestros plazos de entrega

CURSO BÁSICO. Auxiliar d'Administració General. Ajuntament de Barcelona

 Producto descatalogado
ISBN:
EAN:
9000001715096
PVP:
79,00€
Descuento:
0%
Precio:
79,00€
Coste de envío: 0,00€
ISBN:
EAN:
9000001715096
79,00€ 79,00€
 Producto descatalogado

- Suscripción de 12 meses al curso básico online
- Puedes visualizar los manuales de la colección de forma online
- En el temario encontrarás Códigos QR de realidad aumentada
- Anexos con explicaciones adicionales para apoyo al estudio de los opositores

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

Tema 2. El Govern i l'Administració de l'Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.

Tema 3. Organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

Tema 4. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

Tema 5. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l'Alcalde/ssa, Tinents d'Alcalde, els/les Regidors/es, la Junta de Portaveus) i l'Organització executiva.

Tema 6. La descentralització territorial: Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.

Tema 7. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.

Tema 8. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.

Tema 9. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

Tema 10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l' Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).

Tema 11. Les formes d'activitat administrativa de les entitats locals. L'activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.

Tema 12. El segon Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l'Ajuntament de Barcelona.

Tema 13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

Tema 14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

Tema 15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí.

Tema 16. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.

Tema 17. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Tema 18. L'Atenció al ciutadà a l'Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El Web de l'ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d'atenció al ciutadà.

Tema 19. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions urbanes de Barcelona.

Tema 20. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat
9000001715096
12
27/02/2019

Otros productos de la colección

Cargando portada original…