Estatut d'Autonomia de Catalunya. Edició bilingüe

5% de descuento 30º Aniversario
Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: EDITORIAL CEP, S.L.
ISBN: 9788499242101
EAN: 9000000012394
Alto × Ancho: 175 x 130mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición Color: No
Páginas: 318
Fecha de publicación: 30/04/2009
€12,00 €11,40

Manual con l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Després de la publicació de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, Editorial CEP posa a la seva disposició un text monogràfic dedicat en la seva totalitat a l'estudi d’aquesta norma.

Es tracta d'una edició bilingüe que inclou el text íntegre de l'actual Estatut en català i en castellà,amb la finalitat de proporcionar als opositors la norma institucional bàsica de la Comunitat en els dos idiomes oficials.
PREÀMBUL

TÍTOL PRELIMINAR

TÍTOL I. Drets, deures i principis rectors

CAPÍTOL I. Drets i deures de l'àmbit civil i social

CAPÍTOL II. Dels drets en l'àmbit polític i de l'Administració

CAPÍTOL III. Drets i deures lingüístics

CAPÍTOL IV. Garanties dels drets estatutaris

CAPÍTOL V. Principis rectors

TÍTOL II. De les institucions

CAPÍTOL I. El Parlament

CAPÍTOL II. El President o Presidenta de la Generalitat

CAPÍTOL III. El Govern i l'Administració de la Generalitat

SECCIÓ PRIMERA. EL GOVERN

SECCIÓ SEGONA. L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

CAPÍTOL IV. Les relacions entre el Parlament i El Govern

CAPÍTOL V. Altres institucions de la Generalitat

SECCIÓ PRIMERA. EL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

SECCIÓ SEGONA. EL SÍNDIC DE GREUGES

SECCIÓ TERCERA. LA SINDICATURA DE COMPTES

SECCIÓ QUARTA. REGULACIÓ DEL CONSELL AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

CAPÍTOL VI. EL GOVERN LOCAL

SECCIÓ PRIMERA. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL LOCAL

SECCIÓ SEGONA. EL MUNICIPI

SECCIÓ TERCERA. LA VEGUERIA

SECCIÓ QUARTA. LA COMARCA I ELS ALTRES ENS LOCALS SUPRAMUNICIPALS

CAPÍTOL VII. Organització institucional pròpia d'Aran

TÍTOL III. Del Poder Judicial a Catalunya

CAPÍTOL I. El Tribunal Superior de Justícia i el Fiscal o la Fiscal Superior de Catalunya

CAPÍTOL II. El Consell de Justícia de Catalunya

CAPÍTOL III. Competències de la Generalitat sobre l'Administració de Justícia

TÍTOL IV. De les competències

CAPÍTOL I. Tipologia de les competències

CAPÍTOL II. Les matèries de les competències

TÍTOL V. De les relacions institucionals de la Generalitat

CAPÍTOL I. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i amb altres comunitats autònomes

SECCIÓ PRIMERA. COL•LABORACIÓ AMB L'ESTAT I AMB ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES

SECCIÓ SEGONA. PARTICIPACIÓ EN INSTITUCIONS I EN PROCEDIMENTS DE PRESA DE DECISIONS ESTATALS

SECCIÓ TERCERA. LA COMISSIÓ BILATERAL GENERALITAT-ESTAT

CAPÍTOL II. Relacions de la Generalitat amb la Unió Europea

CAPÍTOL III. Acció exterior de la Generalitat

TÍTOL VI. DEL FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT

CAPÍTOL I. La hisenda de la Generalitat

CAPÍTOL II. El pressupost de la Generalitat

CAPÍTOL III. Les hisendes dels governs locals

TÍTOL VII. DE LA REFORMA DE L'ESTATUT

Disposicions Addicionals

Disposicions Transitòries

Disposicions Derogatories

Disposicions Finals