Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Edició bilingüe

5% de descuento 30º Aniversario
Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: EDITORIAL CEP, S.L.
ISBN: 9788499242026
EAN: 9000000029330
Alto × Ancho: 175 x 130mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición Color: No
Páginas: 190
Fecha de publicación: 30/04/2009
€10,00 €9,50

La present edició de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears recull el text íntegre de la mateixa, amb la finalitat d'apropar al conjunt dels ciutadans de les illes balears la norma institucional bàsica de la seva Comunitat Autònoma.

Per les seves característiques pretenem que aquesta nova edició de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears es converteixi en una obra de referència no només per a aquells ciutadans compromesos amb l'actualitat social que els envolta sino també per a estudiants, professors i professionals del Dret.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Article únic

PREÀMBUL

TÍTOL I. Disposicions generals

TÍTOL II. Dels drets, els deures i les llibertats dels ciutadans de les Illes Balears

TÍTOL III. De les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

TÍTOL IV. De les institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CAPÍTOL I. Del Parlament

CAPÍTOL II. Del President

CAPÍTOL III. Del Govern de les Illes Balears

CAPÍTOL IV. Dels Consells Insulars

CAPÍTOL V. Dels municipis i la resta d'entitats locals de les Illes Balears

CAPÍTOL VI. Òrgans de consulta i assessorament

CAPÍTOL VII. De l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CAPÍTOL VIII. Del control dels poders de la Comunitat Autònoma

CAPÍTOL IX. Del règim jurídic de la Comunitat Autònoma

TÍTOL V. Mitjans de comunicació social

TÍTOL VI. El Poder Judicial en les Illes Balears

TÍTOL VII. Relacions Institucionals

CAPÍTOL I. L'acció exterior

CAPÍTOL II. Relacions amb la Unió Europea

CAPÍTOL III. Relacions amb l'Estat

CAPÍTOL IV. Relacions amb les comunitats autònomes

TÍTOL VIII. Finançament i Hisenda

CAPÍTOL I. Principis generals

CAPÍTOL II. Recursos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CAPÍTOL III. Pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CAPÍTOL IV. Del finançament i les hisendes dels Consells Insulars

TÍTOL IX. De la reforma de l'Estatut

Disposicions Addicionals

Disposicions Transitòries

DISPOSICIONS FINALS