A pesar de la situación extraordinaria que estamos viviendo a causa de los efectos del Covid-19, la actividad de Editorial CEP no cesa. Nuestros pedidos siguen saliendo con normalidad y dentro de nuestros plazos de entrega

Auxiliar d'Administració General. Ajuntament de Barcelona. Simulacres d'examen

5% descuento
ISBN:
9788413103211
EAN:
9000001707763
PVP:
20,00€
Descuento:
5%
Precio:
19,00€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788413103211
EAN:
9000001707763
20,00€ 19,00€

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions a l’Ajuntament de Barcelona dins de la categoría d’Auxiliar d'Administració General.

Els nostres opositors / alumnes ho solen adquirir al costat dels volums I i II del temari i els test.

El pack complet es compon de les següents publicacions:
- Temari Vol. I
- Temari Vol. II
- Test
- Simulacres d'examen.

SIMULACRE D'EXAMEN 1

SIMULACRE D'EXAMEN 2

SIMULACRE D'EXAMEN 3

SIMULACRE D'EXAMEN 4

SIMULACRE D'EXAMEN 5

SIMULACRE D'EXAMEN 6

SIMULACRE D'EXAMEN 7

SIMULACRE D'EXAMEN 8
En Editorial CEP portem més de trenta anys elaborant continguts per a la preparació d'oposicions. Per a la redacció d'aquest manual des de la nostra formació i experiència, hem plasmat els continguts exigits en la convocatòria basats tant en la normativa estatal de referència com en aquelles normes pròpies de Catalunya que són aplicable, així com aquells aspectes administratius i tècnics que resulten d'aplicació.

Els autors confiem que aquest material contribueixi al fet que l'opositor aconsegueixi el seu objectiu que no és un altre que obtenir la seva plaça. El seu èxit és el nostre.

Per a l'elaboració d'aquest manual ens hem basat en la convocatòria publicada al Butlletí Oficial de l'Estat nº 20, de 23 de gener de 2019 i hem utilitzat la normativa vigent a la qual es fa referència en la citada convocatòria, incloent totes aquelles novetats legislatives que s'han produït fins la data d'edició.

Aquesta convocatòria regula l'estructura, desenvolupament i qualificació de les proves. En concret, estableix que constarà de 4 proves de caràcter eliminatori i consistents en: la primera prova consistirà en donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test de coneixements del temari general. Per superar la primera prova (qualificada de 0 a 30 punts), la puntuació obtinguda per la persona aspirant ha de ser igual o superior a 15 punts. La segona prova consistirà en donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el temari Word i Excel Office 2010. Per superar la segona prova (qualificada de 0 a 30 punts), la puntuació obtinguda per la persona aspirant ha de ser igual o superior a 15 punts. La tercera prova consta de dues parts: en la primera part (durada màxima serà de 90 minuts) s’avaluarà el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text formal d’unes 180 paraules, i els coneixements de gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, adequats al nivell suficiència; en la segona part (durada màxima serà de 10 minuts) s’avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat. La quarta prova és dividirà en dues parts que consistiran en la realització d’una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part amb durada no superior a 45 minuts), i en el manteniment d’una conversa amb els assessors i/o assessores especialistes que designi el Tribunal Qualificador (segona part amb durada no superior a 15 minuts).

En la primera i segona prova, cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació. En la tercera prova les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior i seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran excloses del procediment selectiu. La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes i seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Així doncs, en cadascun dels 8 simulacres que l'opositor trobarà en aquest manual, trobarà un qüestionari de 100 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, sent solament una d'elles correcta i relacionades amb el temari general
Aquest contingut permetrà a l'opositor preparar-se adequadament per afrontar amb èxit les proves del procés selectiu per a la categoria d’Auxiliar d'Administració General. Ajuntament de Barcelona.

El present volum conté simulacres d'examen sobre la totalitat del temari que ha de regir les proves de selecció per a la categoria d’Auxiliar d'Administració General. Ajuntament de Barcelona, segons l'establert en la convocatòria publicada al Boletín Oficial del Estado nº 20, de 23 de gener de 2019.

Cada simulacre està format per:
- Un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test de coneixements del temari general.
Editorial CEP
EDITORIAL CEP
9788413103211
9000001707763
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
288
26/02/2019

Otros productos de la colección

Cargando portada original…