A pesar de la situación extraordinaria que estamos viviendo a causa de los efectos del Covid-19, la actividad de Editorial CEP no cesa. Nuestros pedidos siguen saliendo con normalidad y dentro de nuestros plazos de entrega

Auxiliar d'Administració General. Ajuntament de Barcelona. Temari Vol II.

5% descuento
ISBN:
9788413103204
EAN:
9000001707749
PVP:
32,00€
Descuento:
5%
Precio:
30,40€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788413103204
EAN:
9000001707749
32,00€ 30,40€

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions a l’Ajuntament de Barcelona dins de la categoria d’Auxiliar d'Administració General.

Els nostres opositors / alumnes ho solen adquirir al costat del volum I del temari, els test i simulacres d'examen.

El pack complet es compon de les següents publicacions:
- Temari Vol. I
- Temari Vol. II
- Test
- Simulacres d'examen.

Tema 12. El segon Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l'Ajuntament de Barcelona.

Tema 13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

Tema 14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

Tema 15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí.

Tema 16. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.

Tema 17. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Tema 18. L'Atenció al ciutadà a l'Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El Web de l'ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d'atenció al ciutadà.

Tema 19. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions urbanes de Barcelona.

Tema 20. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat
En Editorial CEP portem més de trenta anys elaborant continguts per a la preparació d'oposicions. Per a la redacció d'aquest manual des de la nostra formació i experiència, hem plasmat els continguts exigits en la convocatòria basats tant en la normativa estatal de referència com en aquelles normes pròpies de Catalunya que són aplicable, així com aquells aspectes administratius i tècnics que resulten d'aplicació.

Des d'Editorial CEP som conscients de la importància que té per a l'opositor poder comptar amb un material adequat i de qualitat, per aquest motiu per a l'elaboració d'aquest temari, dirigit als aspirants a cobrir les places ofertes d’Auxiliar d'Administració General. Ajuntament de Barcelona, hem prestat especial atenció a una sèrie de qüestions clau:
- Els continguts que hem desenvolupat estan totalment actualitzats a la data d'edició de la publicació.
- Els temes s'ajusten rigorosament al programa oficial. En cadascun dels temes incidim en el desenvolupament específic d'aquells continguts que es demanen expressament en la convocatòria.
- Hem seleccionat continguts fonamentals i amb la major transversalitat possible, de manera que a l'alumne/opositor pugui utilitzar-los per a aprenentatges posteriors. Considerem que és molt important prioritzar els continguts amb major poder d'aplicació en situacions diferents i l'estudi d'aquells menys peribles.
- Els temes estan redactats en un llenguatge clar i senzill de manera que, encara que l'opositor no posseeixi coneixements en la matèria, no trobi obstacles a l'hora d'estudiar-la i comprendre-la.
- A més, com a complement al contingut teòric, hem elaborat un gran nombre de recursos didàctics que facilitaran el seu estudi (gràfics explicatius, esquemes resums finals, il·lustracions, taules, etc.)

Els autors confiem que aquest material contribueixi al fet que l'opositor aconsegueixi aconseguir el seu objectiu que no és un altre que obtenir la seva plaça. El seu èxit és el nostre.

Per a l'elaboració d'aquest manual ens hem basat al programa de referència establert en la convocatòria publicada al Boletín Oficial del Estado nº 20, de 23 de gener de 2019. Per a la seva elaboració hem utilitzat la normativa vigent a la qual es fa referència en la citada convocatòria, incloent totes aquelles novetats legislatives que s'han produït fins la data d'edició.
En aquest volum es desenvolupen d'una forma completa i rigorosa els temes 12 a 20 del temari que ha de regir les proves de selecció per a la categoria d’Auxiliar d'Administració General. Ajuntament de Barcelona, segons el programa publicat al Boletín Oficial del Estado nº 20, de 23 de gener de 2019.

En aquest volum trobarà:
- Referències legislatives i/o bibliogràfiques a l'inici de cadascun dels temes.
- Objectius a aconseguir amb cadascun dels temes.
- Gràfics i quadres explicatius dels conceptes teòrics.
- Continguts totalment actualitzats a la data d'edició.
- Esquemes -Resums finals.

Sens dubte aquest material suposarà una gran ajuda per a l'opositor i li permetrà afrontar amb èxit el procés selectiu.
Editorial CEP
EDITORIAL CEP
9788413103204
9000001707749
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
480
18/02/2019

Otros productos de la colección

Cargando portada original…