A pesar de la situación extraordinaria que estamos viviendo a causa de los efectos del Covid-19, la actividad de Editorial CEP no cesa. Nuestros pedidos siguen saliendo con normalidad y dentro de nuestros plazos de entrega

Auxiliar d'Administració General. Ajuntament de Barcelona. Temari Vol I.

5% descuento
ISBN:
9788413103228
EAN:
9000001707732
PVP:
32,00€
Descuento:
5%
Precio:
30,40€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788413103228
EAN:
9000001707732
32,00€ 30,40€

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions a l’Ajuntament de Barcelona dins de la categoria d’Auxiliar d'Administració General.

Els nostres opositors / alumnes ho solen adquirir al costat del volum II del temari, els test i simulacres d'examen.

El pack complet es compon de les següents publicacions:
- Temari Vol. I
- Temari Vol. II
- Test
- Simulacres d'examen.

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

Tema 2. El Govern i l'Administració de l'Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.

Tema 3. Organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

Tema 4. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

Tema 5. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l'Alcalde/ssa, Tinents d'Alcalde, els/les Regidors/es, la Junta de Portaveus) i l'Organització executiva.

Tema 6. La descentralització territorial: Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.

Tema 7. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.

Tema 8. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.

Tema 9. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

Tema 10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l' Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).

Tema 11. Les formes d'activitat administrativa de les entitats locals. L'activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.
En Editorial CEP portem més de trenta anys elaborant continguts per a la preparació d'oposicions. Per a la redacció d'aquest manual des de la nostra formació i experiència, hem plasmat els continguts exigits en la convocatòria basats tant en la normativa estatal de referència com en aquelles normes pròpies de Catalunya que són aplicable, així com aquells aspectes administratius i tècnics que resulten d'aplicació.

Des d'Editorial CEP som conscients de la importància que té per a l'opositor poder comptar amb un material adequat i de qualitat, per aquest motiu per a l'elaboració d'aquest temari, dirigit als aspirants a cobrir les places ofertes d’Auxiliar d'Administració General. Ajuntament de Barcelona, hem prestat especial atenció a una sèrie de qüestions clau:
- Els continguts que hem desenvolupat estan totalment actualitzats a la data d'edició de la publicació.
- Els temes s'ajusten rigorosament al programa oficial. En cadascun dels temes incidim en el desenvolupament específic d'aquells continguts que es demanen expressament en la convocatòria.
- Hem seleccionat continguts fonamentals i amb la major transversalitat possible, de manera que a l'alumne/opositor pugui utilitzar-los per a aprenentatges posteriors. Considerem que és molt important prioritzar els continguts amb major poder d'aplicació en situacions diferents i l'estudi d'aquells menys peribles.
- Els temes estan redactats en un llenguatge clar i senzill de manera que, encara que l'opositor no posseeixi coneixements en la matèria, no trobi obstacles a l'hora d'estudiar-la i comprendre-la.
- A més, com a complement al contingut teòric, hem elaborat un gran nombre de recursos didàctics que facilitaran el seu estudi (gràfics explicatius, esquemes resums finals, il·lustracions, taules, etc.)

Els autors confiem que aquest material contribueixi al fet que l'opositor aconsegueixi aconseguir el seu objectiu que no és un altre que obtenir la seva plaça. El seu èxit és el nostre.

Per a l'elaboració d'aquest manual ens hem basat al programa de referència establert en la convocatòria publicada al Boletín Oficial del Estado nº 20, de 23 de gener de 2019. Per a la seva elaboració hem utilitzat la normativa vigent a la qual es fa referència en la citada convocatòria, incloent totes aquelles novetats legislatives que s'han produït fins la data d'edició.
En aquest volum es desenvolupen d'una forma completa i rigorosa els temes 1 a 11 del temari que ha de regir les proves de selecció per a la categoria d’Auxiliar d'Administració General. Ajuntament de Barcelona, segons el programa publicat al Boletín Oficial del Estado nº 20, de 23 de gener de 2019.

En aquest volum trobarà:
- Referències legislatives i/o bibliogràfiques a l'inici de cadascun dels temes.
- Objectius a aconseguir amb cadascun dels temes.
- Gràfics i quadres explicatius dels conceptes teòrics.
- Continguts totalment actualitzats a la data d'edició.
- Esquemes -Resums finals.

Sens dubte aquest material suposarà una gran ajuda per a l'opositor i li permetrà afrontar amb èxit el procés selectiu.
Editorial CEP
EDITORIAL CEP
9788413103228
9000001707732
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
472
18/02/2019

Otros productos de la colección

Cargando portada original…