A pesar de la situación extraordinaria que estamos viviendo a causa de los efectos del Covid-19, la actividad de Editorial CEP no cesa. Nuestros pedidos siguen saliendo con normalidad y dentro de nuestros plazos de entrega

Auxiliar d'Administració General. Ajuntament de Barcelona. Test

5% descuento
ISBN:
9788413103235
EAN:
9000001707756
PVP:
17,00€
Descuento:
5%
Precio:
16,15€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788413103235
EAN:
9000001707756
17,00€ 16,15€

- Repassa individualment cadascun dels temes
- Preguntes objectives amb una sola resposta correcta
- Posa a prova els teus coneixements sobre el temari
- Al final de cada exercici s'inclouen els resultats

Test 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

Test 2. El Govern i l'Administració de l'Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.

Test 3. Organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

Test 4. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

Test 5. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l'Alcalde/ssa, Tinents d'Alcalde, els/les Regidors/es, la Junta de Portaveus) i l'Organització executiva.

Test 6. La descentralització territorial: Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.

Test 7. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.

Test 8. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.

Test 9. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

Test 10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l' Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).

Test 11. Les formes d'activitat administrativa de les entitats locals. L'activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.

Test 12. El segon Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l'Ajuntament de Barcelona.

Test 13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

Test 14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

Test 15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí.

Test 16. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.

Test 17. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Test 18. L'Atenció al ciutadà a l'Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El Web de l'ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d'atenció al ciutadà.

Test 19. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions urbanes de Barcelona.

Test 20. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat
Editorial CEP pertany a GrupoCEP i està dedicada des de fa més de 30 anys a l'edició de textos d'oposicions i manuals de formació. Els continguts estan elaborats per especialistes que compten amb àmplia experiència en la formació d'alumnes de cadascuna de les especialitats.

Per a l'elaboració d'aquest manual ens hem basat al programa de referència establert en la convocatòria publicada al Boletín Oficial del Estado nº 20, de 23 de gener de 2019. Per a la seva elaboració s'han elaborat multitud de preguntes per cadascun dels temes establerts en la citada convocatòria actualitzades a la realitat jurídica vigent en el moment de la publicació.

Així, en aquest volum trobarà un ampli nombre de preguntes objectives tipus test amb respostes alternatives de les quals només una d'elles és correcta, tal com estableixen les bases generals de la convocatòria, així com solucions motivades a totes les preguntes formulades.
Aquest contingut permetrà a l'opositor preparar-se adequadament per afrontar amb èxit les proves del procés selectiu per a la categoria d’Auxiliar d'Administració General. Ajuntament de Barcelona.

El present volum inclou el desenvolupament detallat de qüestionaris amb preguntes objectives tipus test i solucions motivades corresponents al temari que ha de regir les proves de selecció per a la categoria de Auxiliar d'Administració General. Ajuntament de Barcelona, segons el programa previst en la convocatòria publicada al Boletín Oficial del Estado nº 20, de 23 de gener de 2019.

En aquest volum trobarà:
- Ampli nombre de preguntes objectives tipus test amb respostes alternatives de les quals només una d'elles és correcta.
- Solucions a totes les preguntes formulades.
Editorial CEP
EDITORIAL CEP
9788413103235
9000001707756
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
244
25/02/2019

Otros productos de la colección

Cargando portada original…