Oposiciones Educación Maestros. Educación Infantil

Casos prácticos

5% de descuento 30º Aniversario
Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV.
ISBN: 9788468143088
EAN: 9000000383555
Alto × Ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición Color: No
Páginas: 108
Fecha de publicación: 25/04/2012
€15,00 €14,25

L'Editorial CEP es complau a presentar-los la Programació Didàctica destinada a la preparació de la part pràctica de la prova-oposició al cos de mestres en l'especialitat d'Educació Infantil. En la seva elaboració s'ha cuidat especialment la capacitació didàctica de l'aspirant, prioritat regulada en la normativa d'accés a la funció pública, ja que una de les fases de l'oposició consisteix en la presentació d'una Programació Didàctica. Finalment, esmentar que els autors d'aquestes publicacions són professionals de reconegut prestigi en el món docent, la qual cosa és una garantia per a l'opositor que en aquests textos trobarà continguts totalment actualitzats i útils per a les pròximes convocatòries.;
LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig d'Educació
REIAL DECRET 276/2007, de 23 de febrer, pel que s'aprova el Reglament d'ingrés, accesos
i adquisició de noves especialitats als cosos docents a que es refereix la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a que es refereix la
disposició transitòria disetena de la citada llei
Ordre 3960/2007, de 19 de desembre (publicada en el B.O.E. el 5 de gener de 2008), per la
que s'estableix el curriculum i es regula l'ordenació de l'Educació Infantil.
REIAL DECRET 1630/2006, de 29 de desembre, pel que s'estableixen els ensenyaments
mínims del segon cicle d'Educació infantil

ANNEX
Àrees del Segon Cicle d'Educació Infantil

CONSELLS PER A LA DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

ANNEX UNITATS DIDÀCTIQUES