A pesar de la situación extraordinaria que estamos viviendo a causa de los efectos del Covid-19, la actividad de Editorial CEP no cesa. Nuestros pedidos siguen saliendo con normalidad y dentro de nuestros plazos de entrega

Cos de Mestres. Educació Infantil. Programació Didàctica

5% descuento
ISBN:
9788468143088
EAN:
9000000383555
PVP:
15,00€
Descuento:
5%
Precio:
14,25€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788468143088
EAN:
9000000383555
15,00€ 14,25€

- Edició en català
- Exemples de programació didàctica, una de les proves clau per superar el procés de selecció
- A més a més inclou una part teòrica per posar en context a l'opositor
- Els continguts s'han elaborat tenint en compte la normativa vigent a la data de publicació

244 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig d'Educació
REIAL DECRET 276/2007, de 23 de febrer, pel que s'aprova el Reglament d'ingrés, accesos
i adquisició de noves especialitats als cosos docents a que es refereix la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a que es refereix la
disposició transitòria disetena de la citada llei
Ordre 3960/2007, de 19 de desembre (publicada en el B.O.E. el 5 de gener de 2008), per la
que s'estableix el curriculum i es regula l'ordenació de l'Educació Infantil.
REIAL DECRET 1630/2006, de 29 de desembre, pel que s'estableixen els ensenyaments
mínims del segon cicle d'Educació infantil

ANNEX
Àrees del Segon Cicle d'Educació Infantil

CONSELLS PER A LA DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

ANNEX UNITATS DIDÀCTIQUES
AA.VV.
EDITORIAL CEP
9788468143088
9000000383555
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
108
25/04/2012

Cargando portada original…

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Proyecto solidario