Cos de Mestres. Educació Infantil. Programació Didàctica

5% descuento
ISBN:
9788468143088
EAN:
9000000383555
PVP:
15,00€
Descuento:
5%
Precio:
14,25€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788468143088
EAN:
9000000383555
15,00€ 14,25€

- Edició en català
- Exemples de programació didàctica, una de les proves clau per superar el procés de selecció
- A més a més inclou una part teòrica per posar en context a l'opositor
- Els continguts s'han elaborat tenint en compte la normativa vigent a la data de publicació

Actualizaciones incluidas hasta fecha de examen (con un máximo de 18 meses desde la fecha de publicación)
260 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig d'Educació
REIAL DECRET 276/2007, de 23 de febrer, pel que s'aprova el Reglament d'ingrés, accesos
i adquisició de noves especialitats als cosos docents a que es refereix la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a que es refereix la
disposició transitòria disetena de la citada llei
Ordre 3960/2007, de 19 de desembre (publicada en el B.O.E. el 5 de gener de 2008), per la
que s'estableix el curriculum i es regula l'ordenació de l'Educació Infantil.
REIAL DECRET 1630/2006, de 29 de desembre, pel que s'estableixen els ensenyaments
mínims del segon cicle d'Educació infantil

ANNEX
Àrees del Segon Cicle d'Educació Infantil

CONSELLS PER A LA DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

ANNEX UNITATS DIDÀCTIQUES
AA.VV.
EDITORIAL CEP
9788468143088
9000000383555
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
108
25/04/2012

Cargando portada original…