A pesar de la situación extraordinaria que estamos viviendo a causa de los efectos del Covid-19, la actividad de Editorial CEP no cesa. Nuestros pedidos siguen saliendo con normalidad y dentro de nuestros plazos de entrega

Cos de Mestres. Educació Infantil. Temari Pràctic i Examens resolts

5% descuento
ISBN:
9788468143293
EAN:
9000000383494
PVP:
35,00€
Descuento:
5%
Precio:
33,25€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788468143293
EAN:
9000000383494
35,00€ 33,25€

- Aprèn a preparar una programació didàctica de la manera més eficaç possible
- Inclou trucs i claus imprescindibles per presentar la teva pròpia programació didàctica
- Actualitzat a data de publicació
- Amb exemples reals de programacions didàctiques

244 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
CAPÍTOL I: FUNDAMENTACIÓ TEÒRICA
1. ELS CASOS PRÀCTICS
1.1 DIAGNÒSTIC O ANÀLISIS DE LA SITUACIÓ
1.2 RESOLUCIÓ
1.3 CONCLUSIÓ
2. ASPECTES PEDAGÒGICS QUE HAS DE TENIR EN COMPTE A L'HORA DE RESOLDRE
SUPÒSITS
2.1 PRINCIPIS PEDAGÒGICS DE L'EDUCACIÓ INFANTIL
2.2 EL PAPER DEL MESTRE DINS DEL PROCÉS D'ENSENYANÇA-APRENENTATGE
2.3 L'ESPAI COM A RECURS PEDAGÒGIC: L'AULA
2.3.1 Tipus d'Activitats
2.3.2 Agrupaments a l'aula
2.3.3 L'organització espaial
A) L'aula per racons
B) L'organització per tallers
2.4 L'ORGANITZACIÓ DEL TEMPS EN EL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL
2.5 L'AVALUACIÓ EN EL PROCÉS D'ENSENYANÇA- APRENENTATGE
2.5.1 Què avaluar?
2.5.2 Com avaluar?
2.5.3 Quan avaluar?
2.6 EL PERíODE D'ADAPTACIÓ I LA SEVA IMPORTÀNCIA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL
2.7 LES NORMES DE L' ESCOLA I LES CONDUCTES CONFLICTIVES
2.7.1 Com i quan sancionem i premiem?
2.7.2 Com han de ser les normes a l'aula?
2.7.3 Com abordar les conductes conflictives en Educació Infantil?
2.7.4 Quan es premia o compensa a un alumne?
2.8 EL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÁSIQUES EN EL SEGON CICLE DE L'EDUCACIÓ INFANTIL.
3. ASPECTES PSICOLÒGICS QUE HAS DE TENIR EN COMPTE A L'HORA D'ABORDAR
SUPÒSITS. EL DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU EN L'ETAPA D' EDUCACIÓ INFANTIL
3.1 DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR EN EL 2º CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL
3.1.1 Evolució motriu als tres anys
3.1.2 Evolució motriu als quatre anys
3.1.3 Evolució motriu als cinc anys
3.2 DESENVOLUPAMENT COGNITIU EN EL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL
3.2.1 Evolució cognitiva als tres anys
3.2.2 Evolució cognitiva als quatre anys
3.2.3 Evolució cognitiva als cinc anys
3.3 DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE EN EL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL
3.3.1 Evolució del llenguatge als tres anys
3.3.2 Evolució del llenguatge als quatre anys
3.3.3 Evolució del llenguatge als cinc anys
3.4DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU EN EL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL
3.4.1 Evolució socioafectiva als tres anys
3.4.2 Evolució socioafectiva als quatre anys
3.4.3 Evolució socioafectiva als cinc anys
3.5 DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT EN EL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL
4. ASPECTES PSICOPEDAGÒGICS QUE HAS DE TENIR EN COMPTE A L'HORA D'ABORDAR SUPÒSITS. AMB ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
4.1 L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
4.1.1 L’atenció a la diversitat
4.1.2 El paper del mestre en la integració
4.2 DIFICULTATS D'APRENENTATGE MÉS FREQÜENTS
4.2.1 Retard mental
4.2.2 Discapacitat visual
4.2.3 Dificultats d'aprenentatge
4.2.4 Discapacitat auditiva
4.2.5 Discapacitat motora
4.2.6 Autisme
4.2.7 Alumnes superdotats
4.3 DETECCIÓ DE DÈFICITS A L'AULA
4.1 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. ELS ALUMNES INMIGRANTS I DE MINORIES ÈTNIQUES

CAPÍTOL II: RECURSOS PEDAGÒGICS DINS DE L'AULA
1. L' ORDINADOR I LES TIC
2. LA BIBLIOTECA DE L'AULA COM A RECURS PER L'APRENENTATGE DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA.
3. L'APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL.
4. APRENENTATGE DE LA MÚSICA.

CAPÍTOL III: SUPÒSITS PRÀCTIOS .
1. SUPÒSITS PRÀCTICS RESOLTS:
SUPÒSITS 1: TREBALLA VOSTÈ EN UN CENTRE BILINGÜE DE NOVA CREACIÓ, SITUAT EN UN BARRI TAMBÉ DE NOVA CREACIÓ, ON EL NIVELL SOCIECONÒMIC ÉS MIG. ÉS TUTORA D'AULA DE 5 ANYS I TÉ 3 ALUMNES. DESENVOLUPI EL CENTRE D'INTERÈS "CONEC EL MEU BARRI"

SUPÒSIT 2: DISTRIBUEIXI UN AULA DE 3 ANYS PER RACONS. DESPRÉS TRII UN DELS RACONS PLANTEJATS I DESCRIGUI COM ORGANITZAR, FER EL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L'ÚS I JOCS QUE ELS NENS I NENES FAN D'ELL

SUPÒSIT 3: ENUMERI I ESPECIFIQUI QUE TIPUS D'ACTIVITATS DESENVOLUPARIA EN UN CENTRE D’EI AMB ALUMNES DE 3 ANYS PER A TREBALLAR EL RITME

SUPÒSIT 4: PLANTEJA UNA SESSIÓ DE PSICOMOTRICITAT PER A TREBALLAR L'ESQUEMA CORPORAL AMB UN AULA DE 4 ANYS D'UNA RÀTIO DE 24 ALUMNES EN EL QUAL HI HAGI UN ALUMNE AMB UNA DISCAPACITAT A L'APARELL LOCOMOTOR

SUPÒSIT 5: COM ABORDARIA VOSTÈ UNA CONDUCTA CONFLICTIVA EN UNA AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL?

SUPÒSIT 6: VOSTÈ ES TROBA EN UN CEIP ON VA A SER TUTOR/A D' UN CURS DE 22 ALUMNES DE 4 ANYS, DELS QUALS 17 PROVENEN D'EDUCACIÓ INFANTIL DE 3 ANYS DEL MATEIX CENTRE, 3 PROVENEN D'EDUCACIÓ INFANTIL D'ALTRE CENTRE, I DOS DELS ALUMNES SÓN ESCOLARITZATS PER PRIMERA VEGADA. FACI UN DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ I PLANTEGI UNA SOLUCIÓ ADEQUADA PER AL PERÍODE D'ADAPTACIÓ

SUPÒSIT 7: EN UNA AULA DE 4 ANYS, DISSENYI UN PLA D'AVALUACIÓ D'UN OBJECTIU DE LA UNITAT DIDÀCTICA DENOMINADA: ANIMALS SALVATGES

SUPÒSIT 8: ÉS VOSTÈ TUTORA D'UNA AULA DE TRES ANYS, AMB VINT-I-CINC ALUMNES, EN UN CEIP DE NIVELL SOCIOECONÒMIC MIG. ENTRA UN NEN AMB PROBLEMES AUDITIUS, AMB UNA PÈRDUA DEL 40% D'AUDICIÓ I, PER CAUSES DESCONEGUDES, UNA ABSÈNCIA TOTAL DEL LLENGUATGE.
PLANIFICA UNA INTERVENCIÓ PER A TREBALLAR LA COMUNICACIÓ I EL LLENGUATGE AMB AQUEST ALUMNE

SUPÒSIT 9: ÉS VOSTÈ TUTORA D'UNA AULA DE TRES ANYS, ON ES DÓNA LA CIRCUMSTÀNCIA QUE UN NEN COMENÇA A MOSSEGAR ALS SEUS COMPANYS, DE TAL MANERA QUE ES CONVERTEIX EN UN ACTE QUE REALITZA AMB FREQÜÈNCIA. COM INTERVINDRIA PER A ACABAR AMB AQUESTA SITUACIÓ?

SUPÒSIT 10: ÉS VOSTÈ TUTORA D'UNA AULA DE TERCER NIVELL D'EDUCACIÓ INFANTIL AMB 23 ALUMNES. DESCRIGUI ACTIVITATS PER A AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPRENSIÓ I L'EXPRESSIÓ ORAL DINTRE DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA TARDOR

SUPÒSIT 11: OPOSICIÓ ANDALUSIA 2003. DISSENYI ACTIVITATS CONCRETES D'EXPERIMENTACIÓ PER ALS SEUS ALUMNES DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL PER AL TALLER "L'AIGUA"

SUPÒSIT 12: SUPÒSIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. ES TRACTA D'UN CENTRE PÚBLIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DE CARACTERÍSTIQUES ESTÀNDARD DINTRE D'UNA POBLACIÓ RURAL GRAN, ON PREDOMINA EL SECTOR TERCIARI. EL CENTRE TAMBÉ POSSEÏX EDUCACIÓ PRIMÀRIA I DOS NIVELLS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, EN AMBDÓS CASOS AMB ACNEE. VOSTÈ
ÉS TUTOR D'UNA AULA DE NENS DE QUATRE ANYS ES TROBA A PRINCIPI DE CURS I HI HA UN GRUP SIGNIFICATIU DE NENS NOUS. DIGUI'M QUIN PLANTEJAMENT FARIA EN RELACIÓ AMB ELS NENS I PARES DE L'AULA PER A AQUEST PERÍODE D'ADAPTACIÓ. QUINA ÉS LA DINÀMICA A SEGUIR?

2. SUPÒSITS PRÀCTICS SENSE RESOLDRE (CASOS APAREGUTS EN ANTERIORS
CONVOCATÒRIES)
CAPÍTOL IV: LEGISLACIÓ
1. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA(1978)
2. LLEI ORGÀNICA DEL DRET A L'EDUCACIÓ (LODE)
3. LLEI ORGÀNICA D'EDUCACIÓ (LOE)
4. ALTRES NORMATIVES VIGENTS DE CARÀCTER ESTATAL
5. ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS D'EDUCACIÓ INFANTIL A ESPANYA A TRAVÉS DEL CURRÍCULUM. DESENVOLUPAMENTS AUTONÒMICS

CAPÍTOL IV: FONTS DOCUMENTALS .
Paloma Lara Hierro
EDITORIAL CEP
9788468143293
9000000383494
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
362
25/04/2012

Cargando portada original…

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Proyecto solidario