Oposiciones Educación Profesores Secundaria. Educación Física

Temario Vol. II.

5% de descuento 30º Aniversario
Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 9788468131474
EAN: 9000000357099
Alto × Ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición Color: No
Páginas: 322
Fecha de publicación: 16/02/2012
€43,00 €40,85

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;

TEMA 22
LA FORÇA COM A CAPACITAT FÍSICA BÀSICA. CONSIDERACIONS TEÒRIQUES. TIPUS DE FORÇA. TRACTAMENT I CRITERIS PER AL DISSENY DE TASQUES PER AL SEU DESENVOLUPAMENT EN EL MARC ESCOLAR.

TEMA 23
EL SISTEMA MUSCULAR. ESTRUCTURA I FUNCIONS. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL PERÍODE EVOLUTIU CORRESPONENT A L'ETAPA. CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS A LA CLASSE D'EDUCACIÓ FÍSICA

TEMA 24
LA VELOCITAT COM A CAPACITAT FÍSICA BÀSICA. CONSIDERACIONS TEÒRIQUES. TIPUS DE VELOCITAT. TRACTAMENT I CRITERIS PER AL DISSENY DE TASQUES PER AL SEU DESPLEGAMENT EN EL MARC ESCOLAR

TEMA 25
EL SISTEMA NERVIÓS. ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS. NIVELLS DE FUNCIONS. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL PERÍODE EVOLUTIU CORRESPONENT A L'ETAPA. CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS A LA CLASSE D'EDUCACIÓ FÍSICA

TEMA 26
LA FLEXIBILITAT COM A CAPACITAT FÍSICA BÀSICA. CONSIDERACIONS TEÒRIQUES. TIPUS DE FLEXIBILITAT. TRACTAMENT I CRITERIS PER AL DISSENY DE TASQUES PER A LA SEVA APLICACIÓ EN EL MARC ESCOLAR

TEMA 27
EL SISTEMA OSSI-ARTICULAR. ESTRUCTURA I FUNCIONS. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL PERÍODE EVOLUTIU CORRESPONENT A L'ETAPA. CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS A LA CLASSE D'EDUCACIÓ FÍSICA

TEMA 28
L'AGILITAT COM A CAPACITAT RESULTANT. TRACTAMENT I CRITERIS PER AL DISSENY DE TASQUES PER AL SEU DESENVOLUPAMENT EN EL MARC ESCOLAR. ASPECTES FISIOLÒGICS IMPLICATS

TEMA 29
LES QUALITATS MOTRIUS: CONCEPTE I CLASSIFICACIÓ. LA COORDINACIÓ I L'EQUILIBRI COM A ASPECTES QUALITATIUS DEL MOVIMENT. MÈTODES I SISTEMES PER AL SEU DESENVOLUPAMENT. EVOLUCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT MOTOR DELS ALUMNES I LES ALUMNES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

TEMA 30
LES HABILITATS BÀSIQUES. CONCEPTE, CLASSIFICACIÓ I ANÀLISI. EVOLUCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT MOTOR DELS ALUMNES I LES ALUMNES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. FUNCIÓ EN EL CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ FÍSICA PER A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

TEMA 31
LA RESPIRACIÓ COM A CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. BASES PSICOFISIOLÒGIQUES. MECÀNICA DE LA RESPIRACIÓ I FASES O TIPUS DE LA MATEIXA. INFLUÈNCIA DELS RITMES RESPIRATORIS EN L'ACTIVITAT FÍSICA. DISSENY D'ACTIVITATS I UBICACIÓ DE LES MATEIXES PER AL SEU TRACTAMENT EN EL CONTEXT ESCOLAR

TEMA 32
LA RELAXACIÓ COM A CONTINGUT ESPECÍFIC EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. ANÀLISI DE TÈCNIQUES. ASPECTES PSICOFISIOLÒGICS IMPLICATS, VALOR EDUCATIU DE LES MATEIXES I DIRECTRIUS PER AL SEU TRACTAMENT EN EL MARC ESCOLAR

EMA 33
L'ESPORT COM A FENOMEN SOCIAL I CULTURAL. CONCEPTE I TRACTAMENT PEDAGÒGIC: CARACTERÍSTIQUES PER CONVERTIR-SE EN FET EDUCATIU

TEMA 34
L'APRENENTATGE ESPORTIU EN EL MARC ESCOLAR. CARACTERÍSTIQUES. MODELS D'ENSENYAMENT: FASES EN EL SEU ENSENYAMENT I APRENENTATGE

TEMA 35
ELS ESPORTS INDIVIDUALS. ASPECTES TÈCNICS, TÀCTICS I REGLAMENTARIS. EXEMPLIFICACIONS SOBRE ALGUNS ESPORTS

TEMA 36
ELS ESPORTS INDIVIDUALS COM A CONTINGUT D'ENSENYAMENT EN EL CURRÍCULUM DE L'ÀREA. INTENCIONS EDUCATIVES I D'APRENENTATGE, POSSIBLES ADAPTACIONS I ORIENTACIONS PER AL SEU TRACTAMENT DIDÀCTIC

TEMA 37
ELS ESPORTS D'ADVERSARI. ASPECTES TÈCNICS, TÀCTICS I REGLAMENTARIS. EXEMPLIFICACIONS SOBRE ALGUNS ESPORTS

TEMA 38
ELS ESPORTS D'ADVERSARI COM A CONTINGUT D'ENSENYAMENT EN EL CURRÍCULUM DE L'ÀREA. INTENCIONS EDUCATIVES I D'APRENENTATGE, POSSIBLES ADAPTACIONS I ORIENTACIONS PER AL SEU TRACTAMENT DIDÀCTIC

TEMA 39
ELS ESPORTS COL•LECTIUS. ASPECTES TÈCNICS, TÀCTICS I REGLAMENTARIS. EXEMPLIFICACIONS SOBRE ALGUNS ESPORTS

TEMA 40
ELS ESPORTS COL•LECTIUS COM A CONTINGUT D'ENSENYAMENT EN EL CURRÍCULUM DE L'ÀREA. INTENCIONS EDUCATIVES I D'APRENENTATGE, POSSIBLES ADAPTACIONS I ORIENTACIONS PER AL SEU TRACTAMENT DIDÀCTIC

TEMA 41
RECREACIÓ I TEMPS LLIURE: CONCEPTE I EVOLUCIÓ. ELS JOCS ESPORTIU-RECREATIUS: ASPECTES EDUCATIUS DELS MATEIXOS I LA SEVA CONTRIBUCIÓ AL CURRÍCULUM DE L'EDUCACIÓ FÍSICA

TEMA 42
ELS JOCS I ESPORTS TRADICIONALS I POPULARS: CONCEPTES I CLASSIFICACIONS. VALOR CULTURAL I EDUCATIU DELS MATEIXOS

TEMA 43
EL JOC: TEORIES I CARACTERÍSTIQUES DEL MATEIX. EL JOC COM A ACTIVITAT FÍSICA ORGANITZADA. ESTRATÈGIES DEL JOC. EL JOC COM A CONTINGUT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I COM A RECURS DIDÀCTIC. ELS JOCS MODIFICATS.

TEMA 44
EL COS I EL MOVIMENT COM A ELEMENTS D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ. ELEMENTS FONAMENTALS DE L'EXPRESSIÓ: L'ÚS TÈCNIC I SIGNIFICAT DE LA INTENSITAT, TEMPS I ESPAI DELS MOVIMENTS. TRETS CARACTERÍSTICS DE LES MANIFESTACIONS EXPRESSIVES CORPORALS I EL SEU VALOR EDUCATIU