Oposiciones Educación Profesores Secundaria. Intervención Sociocomunitaria

Temario Vol. II.

5% de descuento 30º Aniversario
Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 9788468131634
EAN: 9000000357303
Alto × Ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición Color: No
Páginas: 720
Fecha de publicación: 17/02/2012
€55,00 €52,25

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;


Tema 24
Animació cultural. Estratègies d'intervenció. Difusió, democratització i democràcia cultural. Gestió cultural. Àmbits d'intervenció. Projectes d'animació cultural: aplicacions metodològiques. Disseny i elaboració de projectes i programes. Models de projectes. Instruments d'avaluació. Organització dels recursos.

Tema 25
Polítiques culturals en l'Estat espanyol, en la Unió Europea i l'Organització de Nacions Unides. Referències legislatives. Institucions culturals i els seus programes.

Tema 26
Anàlisi de contextos i criteris per a la investigació i selecció de recursos culturals. Arts escèniques: modalitats, principis d'organització i posada en escena. Arts plàstiques: modalitats, tècniques i materials. Arts literàries: tipus i recursos literaris. Artesania i folklore: selecció, materials i tècniques. Marc legal: la propietat intel•lectual i els drets d'autor.

Tema 27
El procés de comunicació: elements. Teoria de la comunicació. Mitjans de comunicació de masses: pautes per a la seva utilització en Animació Sociocultural. Predomini de l'audiovisual en la cultura de masses. Els mitjans audiovisuals: tipus i tècniques bàsiques. Noves tecnologies de la informació.

Tema 28
Els fons de productes culturals com a recurs. Patrimoni historicoartístic: possibilitats d'ús en Animació Sociocultural. Museus i exposicions: organització i gestió. Mediateques: selecció, catalogació i organització. Recursos geograficoecològics. Equipaments públics i privats.

Tema 29
L'oci i el temps lliure en la societat actual i possible evolució. Tècniques específiques d'animació al camp de l'oci i del temps lliure. Recursos d'oci i temps lliure: festes i jocs, la natura, tecnologia, vida social i altres. Organització dels recursos: programes d'activitats i centres de recursos

Tema 30
Història de l'atenció i educació infantil. Gènesi i evolució del concepte d'infància. Primeres institucions d'atenció a la infància a Espanya i en la Unió Europea i altres països d'especial rellevància. Modalitats actuals d'atenció a la primera infància: Espanya i països del seu entorn

Tema 31
La infància en situació de risc social: indicadors. El maltractament infantil: indicadors. Serveis especialitzats dins una política de benestar social: adopció, acolliment familiar, centres d'acollida i intervenció amb les famílies. Referències legislatives.

Tema 32
L'educació infantil en el pensament dels primers pedagogs: Comenio, Rousseau, Pestalozzi. Corrents pedagògiques d'influència més recents: Fröebel, germanes Agazzi, Decroly, Montessori. Visió actual de les seves aportacions.

Tema 33
L'Educació Infantil en el Sistema Educatiu espanyol. Marc legal. Característiques generals i finalitats. Estructura i elements curriculars. Característiques pròpies del primer cicle. Especificacions per als nens de 0 a 1 any.

Tema 34
Organització dels centres d'Educació Infantil. Marc legal. Òrgans de govern: funcions i relacions. L'equip docent. Serveis d'Orientació i suport. Relacions entre l'educador, la família, la comunitat educativa i altres professionals.

Tema 35
Programes d'intervenció d'atenció a la infància en l'educació no formal: característiques generals i finalitats. Objectius. Organització dels serveis i els seus professionals. Tècniques d'Animació en la infància. L'assistència a la infància en institucions hospitalàries.

Tema 36
Aprenentatge i desenvolupament. Bases psicopedagògiques de l'aprenentatge. Teories explicatives del procés d'ensenyament-aprenentatge. Motivació i aprenentatge. Implicacions educatives: models didàctics. Models predominants en l'actual sistema educatiu.

Tema 37
Principis d'intervenció en l'etapa 0 a 6 anys. Propostes metodològiques. Criteris d'organització i distribució dels recursos didàctics: temps i espai. Selecció i organització dels recursos materials i de l'equipament. L'avaluació dels recursos.

Tema 38
Projectes d'intervenció i educatius de 0 a 6 anys: criteris i elements per a la seva elaboració. La programació: elements i tècniques. Tipus de programació. El Projecte Curricular de Centre en l'Educació Infantil. Avaluació dels documents de planificació.

Tema 39
L'Avaluació en l'Educació Infantil i l'atenció a la infància: fins i àmbits d'aplicació. Tipus i funcions de l'avaluació. Procediments i instruments. L'observació. Informació a les famílies i/o a altres agents d'intervenció. Referències legislatives. Metodologia de la investigació-acció.

Tema 40
L'atenció a la diversitat educativa en centres d'atenció a la infància. Factors de diversitat en la infància. Necessitats educatives més freqüents. La integració escolar: objectius i recursos. Referències legislatives. Col•laboració amb les famílies i altres agents d'intervenció.

Tema 41
Les necessitats bàsiques en la primera infància. L'atenció a les necessitats, eix metodològic en l'edat de 0 a 6 anys. Evolució i atenció: alimentació, higiene i son. Les rutines diàries. Importància dels factors afectius i de relació. Col•laboració família-centre. L'adaptació als centres infantils.

Tema 42
Hàbits i habilitats socials en la infància. Programes de desenvolupament, adquisició i seguiment: fases i organització de recursos. Seguiment i avaluació dels programes. Trastorns més freqüents: caracterització de les alteracions. Tècniques de modificació cognitivo-conductuals. Col•laboració de la família i altres agents externs.

Tema 43
Desenvolupament motor fins als 6 anys. Etapes: característiques i moments més significatius. principis i teories del desenvolupament motor. La motricitat i el desenvolupament integral del nen. Estratègies d'actuació i recursos. El desenvolupament motor en el currículum de l'Educació Infantil. Dèficits i disfuncions més freqüents: el rol de l'educador. Mitjans d'accés al currículum de l'Educació Infantil.

Tema 44
Desenvolupament sensorial fins als 6 anys. Evolució de les sensacions i les percepcions. L'educació sensorial en el desenvolupament integral del nen. Estratègies d'actuació i recursos. El desenvolupament sensorial en el currículum infantil. Dèficits i disfuncions més freqüents: el rol de l'educador. Mitjans d'accés al currículum.

Tema 45
Desenvolupament cognitiu fins als 6 anys: teories explicatives. Etapes: característiques i moments més significatius. El coneixement de la realitat, gènesi i formació dels principals conceptes. El cognitiu i el desenvolupament integral del nen. Estratègies d'actuació i recursos. El desenvolupament cognitiu en el currículum de l'Educació Infantil. Dèficits i disfuncions més freqüents, el nen superdotat i el rol de l'educador.

Tema 46
Desenvolupament psicomotor: processos que l'integren. Evolució fins als 6 anys. Factors condicionants. L'esquema corporal i el desenvolupament integral del nen. L'establiment de la preferència lateral. Estratègies d'actuació i recursos. La psicomotricitat en el currículum de l'Educació Infantil. La reeducació psicomotriu.