Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Filosofia. Programació Didàctica

5% descuento
ISBN:
9788468143491
EAN:
9000000366558
PVP:
30,00€
Descuento:
5%
Precio:
28,50€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788468143491
EAN:
9000000366558
30,00€ 28,50€

- Edició en català
- Exemples de programació didàctica, una de les proves clau per superar el procés de selecció
- A més a més inclou una part teòrica per posar en context a l'opositor
- Els continguts s'han elaborat tenint en compte la normativa vigent a la data de publicació

Actualizaciones disponibles durante 18 meses o fecha de examen
153 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
PRIMERA PART: EL SISTEMA EDUCATIU AL NOSTRE PAÍS

1. LA PRÀCTICA EDUCATIVA ALS CENTRES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
1.1 La legislació als Instituts d'Educació Secundària
A El Consell Escolar
B El Claustre de Professors
1.2 Els departaments als Instituts d'Educació Secundària
A. Els Departaments d'Orientació
B. Els Departaments Didàctics
1.3 El lloc de la Programació didàctica

2. EL SISTEMA EDUCATIU
2.1 El Sistema Educatiu i la Constitució Espanyola
2.2 Les Lleis Orgàniques
2.3 Història dels sistemes educatius a Espanya
A. Orígens dels sistemes educatius nacionals
B. El cas espanyol
a. Les Corts de Cadis
b. L'Informe Quintana
c. La Llei Moyano
C. L'Educació Secundària espanyola
a. Origen burgès
b. La situació s'agreuja
c. La Segona República i la Guerra Civil
d. La Llei de 1970
e. La Llei Orgànica del Dret a l'Educació
f. La Llei Orgànica General del Sistema Educatiu

3. LA LLEI ORGÀNICA D'EDUCACIÓ
3.1. Esquema de la Llei Orgànica d'Educació
A. El preàmbul de la Llei
B. Els títols de la Llei
3.2. El Títol Preliminar
A. Principis i fins de l'educació
B. Ensenyaments del Sistema Educatiu en la Llei Orgànica d'Educació
C. Educació bàsica
D. El currículum
3.3. El Títol I: els Ensenyaments i la seva ordenació
A. L'Educació infantil
a. Objectius de l'educació infantil
b. Ordenació de l'educació infantil
B. L'Educació primària
a. Principis de l'Educació primària
b. Objectius de l'Educació primària
c. Organització de l'Educació primària
d. Avaluació de l'Educació primària
C. L'Educació Secundària Obligatòria
a. Principis de l'Educació Secundària Obligatòria
b. Objectius de l'Educació Secundària Obligatòria
c. Organización de la Educación Secundària Obligatoria
d. Principis pedagògics de l'Educació Secundària Obligatòria
e. Avaluació i promoció en l'Educació Secundària Obligatòria
f. Titulació en l'Educació Secundària Obligatòria
D. El Batxillerat en la Llei Orgànica d'Educació
a. Principis del Batxillerat
b. Objectius del Batxillerat
c. Organització del Batxillerat
d. Principis pedagògics del Batxillerat
e. Avaluació i promoció en el Batxillerat
f. Titulació en el Batxillerat
g. Proves d'Accés a la Universitat
h. Batxillerat i Filosofia
E. Els altres ensenyaments de la Llei Orgànica d'Educació
a. La Formació Professional
b. Els Ensenyaments Artístics
c. L'Educació de Persones Adultes
3.4. Títol II de la Llei Orgànica d'Educació: l'Equitat en l'Educació
A. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
a. Alumnes amb necessitats educatives especials
b. Alumnes amb altes capacitats intel•lectuals
c. Alumnes amb ingrés tardà en el sistema educatiu espanyol
B. Compensació de les desigualtats en Educació
3.5. Les disposicions de la Llei
A. El Calendari d'Aplicació
B. Els llibres de text
C. Calendari escolar
D. Disposicions finals
3.6. El Reial Decret del calendari d'aplicació de la LOESEGONA PART: COM FER UNA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

4. LES OPOSICIONS I LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

5. COM FER UNA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
5.1. Passos previs a l'elaboració d'una Programació Didàctica
5.2. Parts d'una Programació Didàctica
5.3. Petita història de l'ensenyament de la Filosofia en l'Educació Secundària Espanyola
5.4. Matèries dels departaments de Filosofia
5.5. Les matèries i els seus objectius d'etapa
5.6. El context educatiu
5.7. Els continguts de la Programació Didàctica
5.8. La metodologia per a la Programació Didàctica
5.9. L'avaluació en la Programació DidàcticaTERCERA PART: PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA PER A SEGON DE BATXILLERAT

6. MODEL DE PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA


QUARTA PART: ANNEXOS DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
CINQUENA PART: ANNEX LEGISLATIU.
Gabriel Sánchez Moreno
EDITORIAL CEP
9788468143491
9000000366558
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
296
12/03/2012

Cargando portada original…