5% descuento
Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Intervenció Sociocomunitària. Temari Vol. I.

Oposiciones Educación Secundaria y FP Profesores Secundaria. Intervención Sociocomunitaria

Temario Vol. I.

Editorial:EDITORIAL CEP
Autor:AA.VV
ISBN:9788468131627
EAN:9000000357297
Papel:Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado:Fresado
Páginas:692
Fecha de publicación:17/02/2012
0.0
0.0 de 5 estrellas (basado en 0 opiniones)

Si haces tu pedido ahora lo recibirás el día 28 de marzo de 2019.

Envío GRATIS a toda la península

€55,00 €52,25
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
No hay información
Tema 1
La intervenció social: evolució històrica i principis bàsics de la intervenció en la societat contemporània. Models d'organització en intervenció social: Estat del benestar i organitzacions humanitàries. Metodologia de la intervenció social.

Tema 2
Agents de la intervenció social: ocupacions, nivells, característiques i aptituds. Afectivitat i intervenció social: actituds dels professionals de l'àmbit sociocomunitari. La col•laboració amb altres professionals.

Tema 3
La investigació social: la metodologia en l'anàlisi sociològic. Fonts i tècniques per a l'estudi del fet social. La mostra i el treball de camp. L'elaboració de qüestionaris i l'entrevista. L'anàlisi estadística aplicada a la investigació social. Tècniques de sociometria.

Tema 4
La societat contemporània: teories, models i sistemes socials. Bases antropològiques per a l'estudi de les societats humanes. Estructures comunitàries. Criteris socials i psicològics: estructures de poder, identitat i comunitat, ètnia, classe i cultura.

Tema 5
Importància de la demografia en la planificació de la intervenció social. Conceptes bàsics de natalitat, mortalitat i emigració. La distribució de la població: el creixement zero. Mobilitat social i mobilitat geogràfica. Serveis socials i política social: el benestar social.

Tema 6
Dinàmica de grups. La integració en un grup: entorn, afinitat, interessos i valors socials. Estructuració del grup: tipus, relacions interpersonals i dinàmica interna. Distribució de funcions en un grup: rols. Tipus de lideratge. Resolució de conflictes grupals. Tècniques de treball amb grups. Observació i registre de la dinàmica grupal.

Tema 7
La socialització: aprenentatge i interiorització de normes i valors. Àmbits de socialització: centres educatius i altres institucions socioculturals; associacions, grups d'iguals i mitjans de comunicació. La construcció dels rols masculí i femení i la seva influència social. La socialització en el medi urbà i en el medi rural.

Tema 8
El desenvolupament en l'adolescència i joventut: teories. Canvis que acompanyen a la pubertat i les seves conseqüències psicològiques. Influència de la cultura i de la família. Implicacions directes en les intervencions educatives i socials.

Tema 9
El desenvolupament de l'adolescència i la joventut. Desenvolupament cognitiu: les operacions formals. El desenvolupament social, moral i de la personalitat. Principals conflictes. L'emancipació de la família i les relacions d'amistat.

Tema 10
La maduresa: models de desenvolupament i edat adulta, habilitats intel•lectuals, personalitat i processos de socialització, factors psicosocials de la vida adulta. Vincles i relacions socials: amistat i matrimoni, paternitat-maternitat, treball i atur.

Tema 11
L'envelliment i les seves implicacions psicosocials. Treball i jubilació. Preparació per a la jubilació. Comunicació i oci. Concepte i estima de si mateix. Enfocaments actuals de l'atenció a la tercera edat.

Tema 12
Educació per a la salut. Mitjans de prevenció i actituds fonamentals referides a l'alimentació, descans, higiene i a l'activitat física i mental. L'educació d'hàbits saludables en els diferents sectors d'intervenció. Programes de promoció de la salut: característiques i organismes difusors.

Tema 13
Programes d'intervenció familiar. Factors socioambientals i interpersonals en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Influència de la família i les expectatives de l'educador sobre el nen i un altre col•lectius d'intervenció. Valor educatiu de la interacció entre iguals: tasques educatives i activitats cooperatives.

Tema 14
L'educació en valors com a eix metodològic en la intervenció social i educativa. Els valors i la Formació tecnicoprofessional. Implicació en els diferents nivells de concreció curricular.

Tema 15
L'Animació Sociocultural: orígens, evolució i situació actual del model d'Animació Sociocultural a Espanya, la Unió Europea i altres països d'especial rellevància. Concepte, objectius i funcions de l'Animació Sociocultural. Valors que promou l'Animació Sociocultural.

Tema 16
Animació Sociocultural: camp professional. L'acció social i el voluntariat social. Organitzacions No Governamentals: característiques, fins i models organitzatius. La cooperació internacional: estratègies, institucions i organismes. Situació de la cooperació internacional en l'Estat espanyol i en la Unió Europea.

Tema 17
L'Animació Sociocultural i conceptes afins: educació permanent, educació formal, educació no formal, educació informal i educació d'adults. L'animador Sociocultural com a educador. Situacions i àmbits de treball de l'animador. Equips interdisciplinaris.

Tema 18
Planificació i programació de l'Animació Sociocultural. Fases del procés de planificació. Elements i tècniques de la programació. Organització i gestió dels recursos: aspectes administratius, econòmics i legislatius fonamentals. El projecte com a eix de la intervenció directa.

Tema 19
Avaluació i control d'intervencions socials. Definició i la seva necessitat. Mètodes de disseny de l'avaluació. Procés d'avaluació. Tècniques i instruments. Organització dels recursos i activitats d'avaluació. Tractament i organització de la informació. Metodologia d'investigació-acció.

Tema 20
Desenvolupament comunitari. Principis d'intervenció. Àmbits d'intervenció actuals. Models de recursos comunitaris. Anàlisi d'entorns comunitaris.

Tema 21
Projectes de desenvolupament comunitari. Aplicacions metodològiques. Disseny i elaboració de projectes i programes. Models de projectes. Instruments d'avaluació. Organització dels recursos. Problemes de la pràctica.

Tema 22
Recursos de desenvolupament comunitari. Socioeconòmics i comunitaris. Etnogràfics i històrics. Recursos d'expressió gràfica. Recursos de comunicació. Mitjans no formals: recursos gràfics d'inventiva popular i conscienciació del carrer, comunicacions i relacions informals, serveis i recursos ciutadans no institucionals i altres.

Tema 23
Concepte de cultura. L'ésser humà com ésser cultural. Model cultural. Aproximació als models dominants (occidental, oriental, àrab-musulmà). Interculturalitat i multiculturalitat. Fenòmens de transmissió i permanència cultural. Processos d'aculturació i colonialisme cultural.
No hay información
No hay información

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari dins de l'especialitat de Intervenció Sociocomunitària.

Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat del volum II i III del temari

El pack complet es compon de les següents publicacions:
- Temari Vol. I
- Temari Vol. II
- Temari Vol. III


Danos tu valoración