Del 5 al 16 de agosto nos vamos de vacaciones.
Los plazos de entrega de los pedidos realizados en este periodo se verán afectados.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Processos i Productes en Fusta i Moble Vol. I.

5% descuento
 Producto descatalogado
ISBN:
9788468131405
EAN:
9000000356894
PVP:
55,00€
Descuento:
5%
Precio:
52,25€
Coste de envío: 0,00€
ISBN:
9788468131405
EAN:
9000000356894
55,00€ 52,25€
 Producto descatalogado

- Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat del volum II i III del temari.
- Amb el contingut necessari segons les exigències de la convocatòria oficial
- Amb novetats legislatives i referències bibliogràfiques al principi de cada tema
- Redactats de manera clara i concisa per facilitar la seva comprensió i estudi

66 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
Tema 1
Els boscos i l'arbre. Distribució geogràfica. Classes: coníferes i frondoses. Parts de l'arbre. Creixement. Abatiment. Escorçament.

Tema 2
La fusta. Classes. Propietats. Estructura microscòpica i macroscòpica. Aplicacions.

Tema 3
El suro. Característiques. Aplicacions. Origen. Pela. Pannes de suro. Dimensions.

Tema 4
Malalties i defectes de la fusta i el suro. Malalties al bosc, al material emmagatzemat i treballat. Conseqüències. Durabilitat.

Tema 5
Anàlisi i mesurament de les propietats i paràmetres de la fusta i el suro (humitat, resistència al foc, duresa…).Procediments. Mitjans. Interpretació de resultats.

Tema 6
Tractament preventiu i preparatiu de la fusta i el suro. Productes. Tècniques. Equips. Resultats. Aplicacions.

Tema 7
Assecat de la fusta. Higroscopicitat. Graus d'humitat. Procediments. Equips i instal•lacions. Temps. Resultats. Defectes derivats de l'assecament.

Tema 8
Encorbament de la fusta, canya, rotang i vímet. Tècniques. Resultats. Aplicacions.

Tema 9
Trossejat de la fusta de tronc. Sistemes. Posts i taulons. Mesures comercials de la fusta. Mesuraments. Càlcul del volum.

Tema 10
Materials i productes auxiliars emprats a la indústria de la fusteria i moble: resines, polímers, vidre, metacrilat, metalls, materials ceràmics i petris...

Tema 11
Subproductes transformats derivats de la fusta. Fulloles. Taulers: aglomerats (partícules, fibres), contraplacats, enllistonats. Processos de fabricació.

Tema 12
Subproductes transformats derivats del suro: Aglomerats Compostos i purs; Taps. Processos de fabricació de subproductes .

Tema 13
Classificació, característiques i aplicació dels elements de fusteria:marcs, portes i finestres de fusta; Escales; Paviments, revestiments i cassetonats; Marquesines. Cobertes i estructures de fusta.

Tema 14
El moble. Classes. Característiques. Aplicacions. Parts fonamentals (elements estructurals, components, accessoris i elements decoratius). Parts fixes i mòbils.

Tema 15
Història i estils del mobiliari. Evolució històrica dels estils. Factors que influeixen en l'estil.

Tema 16
Tendències actuals del disseny/estil del moble. Noves formes i materials. Repercussió de les normes, l'ergonomia, funcionalitat, productes no contaminants i reciclables.

Tema 17
Materials i productes per a revestiment de superfícies de mobles i elements de fusteria. Fulloles fines de fusta. Estratificats. Plàstics. Papers. Processos de recobriment: preparació, encolat, premsat. Cairejat.

Tema 18
Productes per a acabat de superfícies. Tipus ( tints, laques, vernissos...). Característiques. Conservació. Determinació segons destí. Preparació per a l'aplicació. Característiques de les superfícies er a l'aplicació.

Tema 19
Ferramentes, accessoris i complements per a fusteria i moble. Tipus. Aplicació. Muntatge.

Tema 20
Entapissat industrial. Esquelets. Materials per a entapissat: de rebliment, components elàstics, recobriments i acabaments. Procediments per a la preparació i fixació dels materials.

Tema 21
Materials, productes i instal•lacions que composen i intervenen els espais arquitectònics per a instal•lació de fusteria i moble: obra, electricitat, lampisteria, climatització/ventilació...

Tema 22
Resistència de la fusta i altres materials emprats en fusteria i moble. Esforços (tracció, compressió, flexió) Comportament dels materials davant els esforços. Càlcul i dimensionament d'elements i estructures de fusta.
AA.VV
EDITORIAL CEP
9788468131405
9000000356894
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
534
16/02/2012

Cargando portada original…