Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Processos i Productes en Fusta i Moble Vol. III.

5% descuento
 Producto descatalogado
ISBN:
9788468131429
EAN:
9000000356986
PVP:
55,00€
Descuento:
5%
Precio:
52,25€
Coste de envío: 0,00€
ISBN:
9788468131429
EAN:
9000000356986
55,00€ 52,25€
 Producto descatalogado

- Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat del volum I i II del temari
- Redactats de manera clara i concisa per facilitar la seva comprensió i estudi
- Inclou els objectius a complir amb el contingut de cada tema
- Els nostres autors compten amb una dilatada experiència en el sector

66 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
Tema 47
Anàlisi econòmic i de pressupostos dels productes de fusteria i moble. Càlcul de costs. Càlcul de preu de venda. Beneficis. Preu de mercat. Estudi de rendibilitat. Elaboració de pressupostos. Anàlisi de l'oportunitat de comprar o fabricar.

Tema 48
El disseny industrial aplicat al moble i als elements de fusteria. Objectius del disseny. Repercussió del disseny a la producció. Creació. Definició del producte.

Tema 49
Procediments de disseny/definició de fusteria i moble. Convencional i informatitzat. Mitjans i materials. Forma-funció. Ergonomia. Racionalització constructiva.

Tema 50
Fonaments de dibuix tècnic per a la representació gràfica de mobles i elements de fusteria. Normativa. Simbologia específica. Sistema dièdric. Representació de vistes i seccions. Perspectives. Escales.

Tema 51
Representació gràfica de mobles i elements de fusteria. Croquisat i aixecament de plànols de prototipus. Plànols de fabricació. Mesuraments. Vistes conjunts. Detalls.

Tema 52
Definició de solucions constructives per a la fabricació i instal•lació de mobles i elements de fusteria. Factors condicionants (funcionalitat, resistència). Selecció de materials, dimensions i components (sistemes de unió i/o encaix, accessoris) .

Tema 53
Prototipus i maquetes de fusteria i moble. Funció.materials. Processos de construcció. Acabats. Anàlisi i assaigs.

Tema 54
El proyecte de fusteria i moble. Documents. Redacció. Format. Contingut. Elaboración. Utilitat. Presentació.

Tema 55
El projecte d’instal•lació de fusteria i moble.documents. Redacció. Format. Contingut.elaboració. Utilitat. Presentació. Representació d'espais i locals per a instal•lació.

Tema 56
Dibuix assistit per ordinador aplicat a fusteria i moble. Programes informàtics. Equips. Funcions i possibilitats del sistema. Elaboració de plànols en 2d i 3d.

Tema 57
El disseny assistit per ordinador aplicat a la promoció i venda del producte de fusteria i moble. Programes de presentació i distribució (fusteria, mobles de cuina…). Possibilitats.

Tema 58
L'aprovisionament a indústries de la fusta, moble i suro. Objectius. Organització. Negociació comercial. Determinació de quantitats. Anàlisi de preus i ofertes. Selecció de subministradors. Factors que intervenen en la selecció d'ofertes i proveïdors.

Tema 59
Recepció i expedició de materials i productes a indústries de la fusta, moble i suro. Informació i documentació. Sistemes de càrrega i descàrrega. Transport de materials i productes (vehicles, disposició dels productes).

Tema 60
Embalatge de materials i productes de fusta, moble i suro. funció. Tipus. materials. Resistències. Màquines i útils per a embalar. Operacions d'embalatge.normativa.

Tema 61
Emmagatzematge de materials i productes a indústries de la fusta, moble i suro. documentació. Tipus i característiques dels magatzems. Tècniques i mitjans d'emmagatzematge. Manejament i transport intern de materials i productes.

Tema 62
Control d'existències a indústries de la fusta, moble i suro. Tipus d'existències. Nivells i punt de reposició. Anàlisi abc. Informació i documentació de control. Costs de manteniment d'existències. Estudi de les reposicions. Sistemes de inventaris. Sistemas de control informatitzats.

Tema 63
Tractament, manejament, transport i emmagatzematge de residus a indústries de fusta, moble i suro. Normativa. Tipus i característiques dels residus generats. Captació dels residus a fàbrica. Sitges. Tractament i aprofitament dels residus.

Tema 64
Factors i paràmetres de qualitat a les indústries de fusta, moble i suro. Avaluació, dispositius i instruments de control. Tècniques i estadístiques gràfiques. Programes. Costs de qualitat.

Tema 65
Gestió de la qualitat a indústries de la fusta, moble i suro. Organització i procés de control. Qualitat del procés, producte i instal•lacions. Implantació d'un sistema de control de qualitat.

Tema 66
Control de qualitat als processos de tractament i fabricació de derivats de la fusta i el suro.normativa. Assaigs. Preparació i condicionament de provetes. Paràmetres d'assaig i resultats

Tema 67
Control de qualitat del mecanitzat, muntatge i instal•lació de fusteria i moble. Mesurament. Mitjans. Paràmetres i factors a controlar. Defectes més freqüents.correcció de defectes. Operacions de control. Normativa.

Tema 68
Control de qualitat de l'acabat de fusteria i moble.Defectes. Correcció de defectes. Operacions de control. Paràmetres de control. Mitjans. Normativa.

Tema 69
Assaigs de qualitat de materials i productes de fusteria i moble. Normativa. Homologacions.segells de qualitat. Laboratoris. equips i procediments d'assaig. Anàlisi i aplicació dels resultats.

Tema 70
Factors i situacions de risc i emergència a les indústries de fusta, moble i suro. Riscs més comuns. Mètodes de prevenció. Proteccions a màquines i instal•lacions. mesures de seguretat en producció. Avaluació de riscs.

ANNEX
Diccionari de termes.
AA.VV
EDITORIAL CEP
9788468131429
9000000356986
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
544
16/02/2012

Cargando portada original…