A pesar de la situación extraordinaria que estamos viviendo a causa de los efectos del Covid-19, la actividad de Editorial CEP no cesa. Nuestros pedidos siguen saliendo con normalidad y dentro de nuestros plazos de entrega

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Serveis a la Comunitat. Temari Vol. I.

5% descuento
 Producto descatalogado
ISBN:
9788468131993
EAN:
9000000360266
PVP:
44,00€
Descuento:
5%
Precio:
41,80€
Coste de envío: 4,75€
ISBN:
9788468131993
EAN:
9000000360266
44,00€ 41,80€
 Producto descatalogado

- Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat del volum II i III del temari
- Actualitzat a data de publicació
- Inclou un esquema- resum al final de cada tema per assentar els coneixements
- El contingut s'ajusta rigorosament al que demana la convocatòria oficial

178 opositores ya están estudiando esta oposición con CEP
Tema 1
La realitat social. Àmbits de la intervenció social. Evolució i models d'intervenció. Els Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Aspectes actitudinals de la intervenció.

Tema 2
La investigació social: avaluació dels grups i dels contextos socials. Tècniques per a la recollida de dades. Tècniques d'anàlisi. Elaboració de conclusions.

Tema 3
Etapes del desenvolupament humà: infància, adolescència, maduresa i senectut. Implicacions des de la perspectiva educativa i social: projectes, institucions i associacions.

Tema 4
L'educació en valors com a eix metodològic en la intervenció social i educativa en l'ésser humà (educació moral i cívica, educació per a la igualtat d'oportunitats d'ambdós sexes, educació ambiental, educació per a la salut, educació sexual, educació vial i educació del consumidor).

Tema 5
Oci i temps lliure. Característiques de l'oci en la societat actual. Implicacions en el desenvolupament social. Necessitats i demandes socials. Criteris pedagògics de les activitats socioeducatives i de temps lliure. Atenció a col•lectius amb dificultats especials: ajudes tècniques, ajust de programes, tècniques i activitats.

Tema 6
Procés de planificació: nivells de concreció (pla, programa i projecte) i fases. Elaboració de programes: models, tipus i elements. El projecte com a eix de la intervenció: fases i característiques. Elaboració de projectes d'oci i temps lliure.

Tema 7
El procés avaluador: fases, agents, problemes habituals. Estratègies d'avaluació: tècniques i instruments; classificació, descripció i pautes d'aplicació. Metodologia d'investigació-acció. Avaluació en oci i temps lliure.

Tema 8
Tècniques i mètodes d'animació al camp d'oci i temps lliure. Organització d'activitats socioeducatives i de temps lliure. Valor social, relacional i afectiu del joc. Classificació dels jocs. Aplicació sociocultural del joc. Ludoteca: organització i criteris de selecció de materials.

Tema 9
Organització dels recursos: programes d'activitats i centres de recursos. Biblioteca: selecció, catalogació i organització. Animació a la lectura. Gèneres literaris. Tallers: tipus, metodologia i materials.

Tema 10
L'Animació Sociocultural: naixement i evolució. Concepte d'Animació Sociocultural, objectius i funcions. Animació Sociocultural i valors. Altres conceptes pròxims: educació permanent, educació formal i no formal, educació informal i educació d'adults. L'Animació Sociocultural a Espanya i en la Unió Europea.

Tema 11
L'Animador Sociocultural. Àmbit professional i tipus. Funcions, valors, capacitats i actituds. El seu rol en la intervenció de programes socioculturals. La col•laboració amb altres professionals.

Tema 12
El grup: concepte i tipus. Repartiment de funcions en el grup: els rols. Dinàmica grupal: concepte i tècniques aplicables en l'àmbit de l'Animació.

Tema 13
Els recursos en l'Animació Sociocultural: anàlisi i organització. Recursos de la comunitat i la seva utilitat al camp de l'Animació cultural: etnogràfics, històrics, econòmics, culturals, ecològics i geogràfics.

Tema 14
Intervenció comunitària: concepte. Estructura i organització comunitària en la societat actual. Àmbits d'intervenció comunitària. L'associacionisme.

Tema 15
Intervenció cultural: concepte. La cultura en la societat actual. Àmbits d'intervenció cultural. Patrimoni historicoartístic i fundacions.

Tema 16
Els mitjans de comunicació social: premsa ràdio, cinema i televisió. L'impacte de la imatge. Influència de la televisió, el cinema i la publicitat: alfabetització icònica.
AA.VV
EDITORIAL CEP
9788468131993
9000000360266
Blanco 80 gr. Offset Amber
Fresado
456
23/02/2012

Cargando portada original…

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Proyecto solidario