5% descuento
Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Temari Vol. I

Oposiciones ICS. Institut Catalá de la Salut Técnico de Grado Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Temario Vol. I

Editorial:EDITORIAL CEP
Autor:AA.VV.
ISBN:9788413107288
EAN:9000001450348
Papel:Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado:Fresado
Páginas:328
Fecha de publicación:02/11/2018
0.0
0.0 de 5 estrellas (basado en 0 opiniones)

Si haces tu pedido ahora lo recibirás el día 30 de abril de 2019.

€30,00 €28,50
Editorial CEP pertany a GrupoCEP i està dedicada des de fa més de 30 anys a l'edició de textos d'oposicions i manuals de formació. Els continguts estan elaborats per especialistes que compten amb una gran experiència en la formació d'alumnes de cadascuna de les especialitats.

Com a Editors aportem a aquest manual la nostra experiència en l'elaboració de centenars de manuals relacionats amb aquesta matèria, així com la coordinació de moltíssims autors especialistes.

Amb aquest llibre l'opositor està adquirint un instrument essencial per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria de l'Institut Català de la Salut.
En Editorial CEP portem més de trenta anys elaborant continguts per a la preparació d'oposicions. Per a la redacció d'aquest manual des de la nostra formació i experiència, hem plasmat els continguts exigits en la convocatòria basats tant en la normativa estatal de referència com en aquelles normes pròpies de Catalunya que són aplicable, així com aquells aspectes administratius i tècnics que resulten d'aplicació.

Des d'Editorial CEP som conscients de la importància que té per a l'opositor poder comptar amb un material adequat i de qualitat, per aquest motiu per a l'elaboració d'aquest temari, dirigit als aspirants a cobrir les places ofertes de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria de l'Institut Català de la Salut (ICS), hem prestat especial atenció a una sèrie de qüestions clau:

- Els continguts que hem desenvolupat estan totalment actualitzats a la data d'edició de la publicació.
- Els temes s'ajusten rigorosament al programa oficial. En cadascun dels temes incidim en el desenvolupament específic d'aquells continguts que es demanen expressament en la convocatòria.
- Hem seleccionat continguts fonamentals i amb la major transversalitat possible, de manera que a l'alumne/opositor pugui utilitzar-los per a aprenentatges posteriors. Considerem que és molt important prioritzar els continguts amb major poder d'aplicació en situacions diferents i l'estudi d'aquells menys peribles.
- Els temes estan redactats en un llenguatge clar i senzill de manera que, encara que l'opositor no posseeixi coneixements en la matèria, no trobi obstacles a l'hora d'estudiar-la i comprendre-la.
- A més, com a complement al contingut teòric, hem elaborat un gran nombre de recursos didàctics que facilitaran el seu estudi (gràfics explicatius, esquemes resums finals, il·lustracions, taules, etc.)

Els autors confiem que aquest material contribueixi al fet que l'opositor aconsegueixi aconseguir el seu objectiu que no és un altre que obtenir la seva plaça. El seu èxit és el nostre.

Per a l'elaboració d'aquest manual ens hem basat al programa de referència establert en la convocatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 7718, de 3 d'octubre de 2018. Per a la seva elaboració hem utilitzat la normativa vigent a la qual es fa referència en la citada convocatòria, incloent totes aquelles novetats legislatives que s'han produït fins la data d'edició.
Temari transversal

Tema 1. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'Institut Català de la Salut

Tema 2. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable

Tema 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016: Disposicions i Principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39)

Tema 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Tema 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat

Tema 6. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte

Tema 7 Competències digitals. Ofimàtica, intranet, correu electrònic, en relació al tractament de les dades i les funcions assistencials
En aquest volum es desenvolupen d'una forma completa i rigorosa els temes 1 al 7 de la part transversal del temari que ha de regir les proves de selecció per a la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria de l'Institut Català de Salut, segons el programa publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 7718, de 3 d'octubre de 2018.

En aquest volum trobarà:
- Referències legislatives i/o bibliogràfiques a l'inici de cadascun dels temes.
- Objectius a aconseguir amb cadascun dels temes.
- Gràfics i quadres explicatius dels conceptes teòrics.
- Continguts totalment actualitzats a la data d'edició.
- Esquemes
-Resums finals.

Sens dubte aquest material suposarà una gran ajuda per a l'opositor i li permetrà afrontar amb èxit el procés selectiu.
Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut
Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut
Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades
Resolució TRI/4240/2006, de 27 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al període 2007-2010

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions a l'Institut Català de Salut (ICS), dins de la categoria de Tècnic / a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria.

Els nostres opositors / alumnes ho solen adquirir al costat dels volums II i III del temari, els test i simulacres d'examen.

El pack complet es compon de les següents publicacions:
- Temari Vol. I
- Temari Vol. II
- Temari Vol. III
- Test
- Simulacres d'examen.


Otros productos relacionados

Danos tu valoración