5% descuento
Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Temari Vol. II

Oposiciones ICS. Institut Catalá de la Salut Técnico de Grado Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Temario Vol. II

Editorial:EDITORIAL CEP
Autor:AA.VV.
ISBN:9788413107295
EAN:9000001450355
Papel:Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado:Fresado
Páginas:600
Fecha de publicación:05/11/2018
0.0
0.0 de 5 estrellas (basado en 0 opiniones)

Si haces tu pedido ahora lo recibirás el día 29 de marzo de 2019.

Envío GRATIS a toda la península

€40,00 €38,00
Editorial CEP pertany a GrupoCEP i està dedicada des de fa més de 30 anys a l'edició de textos d'oposicions i manuals de formació. Els continguts estan elaborats per especialistes que compten amb una gran experiència en la formació d'alumnes de cadascuna de les especialitats.

Com a Editors aportem a aquest manual la nostra experiència en l'elaboració de centenars de manuals relacionats amb aquesta matèria, així com la coordinació de moltíssims autors especialistes.

Amb aquest llibre l'opositor està adquirint un instrument essencial per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria de l'Institut Català de la Salut.
En Editorial CEP portem més de trenta anys elaborant continguts per a la preparació d'oposicions. Per a la redacció d'aquest manual des de la nostra formació i experiència, hem plasmat els continguts exigits en la convocatòria basats tant en la normativa estatal de referència com en aquelles normes pròpies de Catalunya que són aplicable, així com aquells aspectes administratius i tècnics que resulten d'aplicació.

Des d'Editorial CEP som conscients de la importància que té per a l'opositor poder comptar amb un material adequat i de qualitat, per aquest motiu per a l'elaboració d'aquest temari, dirigit als aspirants a cobrir les places ofertes de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria de l'Institut Català de la Salut (ICS), hem prestat especial atenció a una sèrie de qüestions clau:

¿¿Els continguts que hem desenvolupat estan totalment actualitzats a la data d'edició de la publicació.
¿¿Els temes s'ajusten rigorosament al programa oficial. En cadascun dels temes incidim en el desenvolupament específic d'aquells continguts que es demanen expressament en la convocatòria.
¿¿Hem seleccionat continguts fonamentals i amb la major transversalitat possible, de manera que a l'alumne/opositor pugui utilitzar-los per a aprenentatges posteriors. Considerem que és molt important prioritzar els continguts amb major poder d'aplicació en situacions diferents i l'estudi d'aquells menys peribles.
¿¿Els temes estan redactats en un llenguatge clar i senzill de manera que, encara que l'opositor no posseeixi coneixements en la matèria, no trobi obstacles a l'hora d'estudiar-la i comprendre-la.
¿¿A més, com a complement al contingut teòric, hem elaborat un gran nombre de recursos didàctics que facilitaran el seu estudi (gràfics explicatius, esquemes resums finals, il·lustracions, taules, etc.)

Els autors confiem que aquest material contribueixi al fet que l'opositor aconsegueixi aconseguir el seu objectiu que no és un altre que obtenir la seva plaça. El seu èxit és el nostre.

Per a l'elaboració d'aquest manual ens hem basat al programa de referència establert en la convocatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 7718, de 3 d'octubre de 2018. Per a la seva elaboració hem utilitzat la normativa vigent a la qual es fa referència en la citada convocatòria, incloent totes aquelles novetats legislatives que s'han produït fins la data d'edició.
Temari específic

Tema 1. Prestació de cures auxiliars o delegades
En aquest volum es desenvolupen d'una manera completa i rigorosa el tema 1 de la part específica del temari que ha de regir les proves de selecció per a la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria de l'Institut Català de Salut, segons el programa publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm 7718, de 3 d'octubre de 2018.

En aquest volum trobarà:
- Referències legislatives i / o bibliogràfiques a l'inici de cadascun dels temes.
- Objectius a aconseguir amb cada un dels temes.
- Gràfics i quadres explicatius dels conceptes teòrics.
- Continguts totalment actualitzats a la data d'edició.
- Esquemes
-Resums finals.

Sens dubte aquest material suposarà una gran ajuda per a l'opositor i li permetrà afrontar amb èxit el procés selectiu.
Constitució Espanyola de 1978
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal
Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial
Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat
EDEX. J.C. Melero, Jesús A. Pérez. Drogas más información menos riesgo. Tu Guía. Ed. Ministerio del Interior.2001
A. Arranz-C. Guilladas-E. Gutiérrez-A. Fernando-Mº J. Méndez- G Sánchez-Casado- L. Tordesillas. Técnicas de Enfermería Enfermería Clínica. Madrid. Editex. 1994.
A. Barranco.Actuación de Enfermería ante el paciente Quemado y otras patologías derivadas del calor. Satse- Jaén
A. Barranco. Curso Reanimación Cardio-Pulmonar Básica. Satse-Jaén
Acosta Alberto “ Ciencias Naturales 6 “ Editorial Básica Caracas 2000.
Adaptat de: Kane, Robert L., J. Ouslander, I.Abrass (1994) Geriatría Clínica. 3a. Edición. México: McGraw Hill
Interamericana Editores. Edición PALTEX de la Organización Panamericana de la Salud.
Agustín Julián Jiménez: Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias para Residentes. Complejo Hospitalari de Toledo, 2001
American Assocciation of Blood Banks (AABB): Technical Manual 13th edition. Arlington (Virginia).
Anguiano R, Grande ML, Gutiérrez J, Sánchez F. Atención al paciente con problemas respiratorios crónicos. En: Frías A. (Edit.). Enfermería Comunitaria. Barcelona: Masson, 2000: 403-412.
Aplicación del proceso de Enfermería. Guia Práctica. Alfaro. R. Ed. Doyma.
Asepsia y antisepsia. En: Osenat P. Manual de la Auxiliar Sanitaria. Barcelona: Masson, 1990: 271-287. Bain BJ: Current concepts: diagnosis from the blood smear. N Engl J Med 353:498,
Barbolla L, Contreras E, Pujol MM. Manual práctico de medicina transfusional. Acción Médica. Madrid. BOE 16 de febrero 1996; n° 41, pág. 5723.
British Commitee for standars in Hematology. Blood Transfusion task force. Guidelines for the clinical use of red cell transfusions. British Journal of Haematology 2001; 113: 24-31.
Campo M.A, Fernández C. Proceso de Enfermería, Diagnóstico, planificación, evaluación. Barcelona: Fundació Jordi Gol i Gurina; 2000.
Castellón Sánchez del Pino,A. Manual del Auxiliar de Enfermería Geriátrica. 2ª ed.Tijola (Almería): Edita: Exmo. Ayuntamiento de Tijola, 2002.
Chapin JD, Proehl JA. Pulsioximetría. En: Proehl JA. (Edit.). Enfermería de Urgencias. Procedimientos en
Enfermería de Urgencias. Madrid: Mc Graw-Hill. Interamericana, 2001: 84-87. Ciclo vital humano: ancianidad. www.monografías.com
Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). Proyecto de Intervenciones IOWA. Ed. Síntesis. Clinical Microbiology Procedures Handbook. American Society For microbiology / Washington DC
Daniel D. Arnheim y Marcia K. Anderson: Medicina Deportiva. Fisioteràpia y Entrenamiento Atlético. Mosby/Doyma Libros, 2ª edición
Dennis L. Kasper, Eugene Braunwald, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, J. Larry Jameson, y Kurt J. Isselbacher, Eds. Harrison Principios de Medicina Interna, 16ª edición. McGraw-Hill, 2005.
Departamento de Enfermería del Massachussets General Hospital de Boston. Manual de procedimientos de enfermería. Mallorca: Salvat Editores, S.A., 1985.
Diagnósticos e Enfermería. Luis M.T.. Ed. Doyma.
Díaz Amaranyely “ Biología 2000” Editorial Mc Graw Hill Caracas 2001
Du Gas, B.W. Tratado de enfermería práctica. 3ª ed. México: Interamericana, 1983.
DURAN ESCRIBANO M, La intimidad del cuidado y el cuidado de la intimidad” Rev. Rol Enf, 22 (4): 303-307, (1999), España.
El instrumental y el carro de curas. En: Arranz A, Guillamas C, Gutiérrez E, Hernando A, Méndez MJ, Sánchez- Cascado G, Tordesillas L. Técnicas de Enfermería Clínica. Madrid: Editex, 1994: 138-139.
Ellis, J.R., Nowlis, E.A., Bentz, P.M. Módulos de procedimientos básicos en enfermería. Vol.2. México: Interamericana, 1983.
Enfermería fundamental. Conceptos, procesos y práctica. Kozer, Barbara. Ed. Interamericana. Mcgraw-Hill. 1993.
Estándares de acreditación en Transfusión Sanguínea. Comité de Acreditación en Transfusión Sanguínea. AEHH-CAT-SETS. Mayo 2002.
Esteve, J., Mitjans, J. Enfermería. Técnicas Clínicas. Madrid : Interamericana, 2000. Farreras Rozman. Medicina Interna, vol. II. Agentes Físicos. Ed. Marín, 1986
Farrero E. Oxígenoteràpia crónica domiciliaria. En: Güell R, De Lucas P (Edits.).Tratado de rehabilitación res- piratoria. Barcelona: Ars Médica, 2005: 291-301.
Fernández C, Novel G. El proceso de atención de Enfermería. Estudio de casos. Barcelona: Masson- Salvat; 1993.
García García-Saavedra, M.J., Vicente García, J.C. Higiene del Medio Hospitalari y limpieza del material. Madrid: Thomson Editores, Paraninfo, S.A., 2005.
Guía de Diagnósticos Enfermeros en Atención Primaria. Ed. Fundación para el desarrollo de la Enfermería. Guyton A. Tratado de fisiología médica.8º ed. Madrid: Interamericana-Mc Graw Hill; 1992.
Harrison. Manual de Medicina. 15ª Edición. Ed. Mc.Graw-Hill.Interamericana. Harrison. Principios de Medicina Interna, 14ª ed. McGraw Hill Interamericana, 1998
Henry PH, Longo DL. Tumefacción de los ganglios linfáticos y bazo. En: Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, et al, editores. Harrison. Principios Medicina Interna. 16ª edición. Madrid: Mc Graw Hill, 2005; p 384-91.
Hernández- Nieto L, Hernández M, Juncà J,Vives- Corrons J, et al. Enfermedades del sistema eritrocitario: ane- mias. En: Farreras, Rozman. Principios de Medicina Interna. Barcelona, 2000; p 1865- 93.
Hoffman R. Hematology: Basic principles and practice. Pennsylvania. Elsevier. Churchill Livingstone. 4ª ed. 2005.
http://www.elergonomista.com/aitor11.htm
http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/cirugia/doc/rehabilitacion/doc/ayudas_tecnicas_tipos.htm Instituto de biología y sueroteràpia S.A. Alimentación enteral. Limpergraf.
J.A. Prole. Enfermería de Urgencias. Técnicas y Procedimientos. 3ªed. Elsevier; 2005
K.C. McHardy, D.J. Godden, D. Nathwani, G. Needham, K.P. Duguid. Casos Clínicos en Medicina de Urgencias. Mosby/Doyma Libros; 1995
Kozier B, Erb G, Olivieri R. Eliminación fecal, Eliminación urinaria. En : Kozier B, Erb G, Olivieri R. Enfermería Fundamental, Conceptos, procesos y práctica.4º ed. Madrid : Mc Graw-Hill-Interamericana;1993.p. 1245 -1333
Kozier,B at al,; Enfermería Fundamental. Conceptos, procesos y práctica. Editorial Interamericana. Barcelona. 1993.
Ledesma Gairaud, L.: Acercamiento a la atención integral del adolescente. Aplicación de un instrumento de tamizaje
Lennette. Manual de Microbiología Clínica. Editorial médica Panamericana.
Limpieza, desinfección y esterilización del material e instrumental sanitario. En: Gutiérrez E, Guillamas C, Hernando A, Méndez MJ, Sánchez-Cascado G, Tordesillas L. Higiene del Medio Hospitalari y Limpieza de Material. Madrid: Editex, 2004: 66-93.
López Garrido, M.F. Cuidados en la adolescencia. Características de la adolescencia. Adquisición de hábitos saludables. Alimentación y dieta equilibrada. Capítulo 30. Enfermeras Servicio Madrileño de Salud. Editorial CEP. 2012
López Medina, I., Gil, E.,Villar, R., Pancorbo, P. Escuela de Enfermería de Jaén. Apuntes de Enfermería Médico- Quirúrgica II. Jaén: Universidad de Jaén, 2003.
Mª J. García García-Saavedra. J.C.Vicente García. Higiene del medio hospitalari. Madrid. Paraninfo.1997. Manual para empleo de hemoderivados. Comisión Clínica Oviedo 2004.
Mary Courney Moore. Nutrición y dietética. Mosby Year Book. 1.994. 6: 101-128; 8:146-164. Masparrote Serafín “ Ciencias Biológicas 7mo grado” Editorial larense Caracas 1992
Ministerio de Sanidad y Consumo. Glosario de Promoción de la Salud.
Módulos de procedimientos básicos en enfermería. Ed. Manual. Moderno. 1980. Murray. Pocket guide to Clinical Microbiology. ASM
N.A.N.D.A. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación 2001-2002. Madrid: Harcourt; 2001.
NANDA. Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y Clasificación 2003-2004. Hartcourt.
Netzel, C., Esteve, M., Ibern, M., López Valeim, L., Mitjans, J., Sarasa,T.,Valls, M.,Viera, L., Zaldívar, C. Protocolos de enfermería. Barcelona: Masson, 1988.
Ojeda del Valle, M.: Infancia y salud. www.oei.org
Osenat, P. Manual de la auxiliar sanitaria. 4ª ed. Barcelona: Masson, 1995.
Oxígenoteràpia. Indicaciones del oxígeno. En: Arranz A, Guillamas C, Gutiérrez E, Hernando A, Méndez MJ, Sánchez-Cascado G, Tordesillas L. Técnicas de Enfermería Clínica. Madrid: Editex, 1994: 256-269.
P. Cervera, F. Clapes, R. Rigolfas. Alimentación y dietoteràpia. Interamericana. Mcgraw-Hill. 1.990. 7: 265-267. 12: 396-403. 13: 404-413.
P. Farreras, C. Rozman. Medicina Interna. Harcourt y Brace; 1998
Parvaneh Maleki. Centro de Estudios Doña Sofía. Auxiliar de enfermería en hospitalización. Málaga: Editorial Málaga, 2001.
Pérez E. Auxiliar de Enfermería. 3ª ed. Mc Graw Hill; 2000
Pérez, E., Fernández, A.M. Auxiliar de enfermería. Técnicas básicas de enfermería. Higiene del medio hospitalari y limpieza del material. Madrid: Interamericana, 2000.
Potter P, Perry A. Eliminación intestinal, Eliminación urinaria. En: Potter P, Perry A. Fundamentos de
Enfermería.3º ed. Madrid: Mosby/Doyma; 1996.p.1409-1508. Prescott. Microbiología. McGraw-Hill interamericana
Proceso de Enfermería y diagnóstico de enfermería. Iyer, P.W. et al. Interamericana McGraw-Hill. Pumarola, A. Microbiología y Parasitología Médica. Salvat
Recomendaciones para la Resucitació 2015 del Consejo Europeo de Resucitació (ERC)
Riopelle L, Grondin L, Phaneuf M. Cuidados de Enfermería, un proceso centrado en las necesidades de la per- sona. Madrid: McGraw-Hill-Interamericana; 1993.
Safar, P. Reanimación cardiopulmonar y cerebral. Interamericana; 1990
Sancho Avello, I.M., Ferré Grau, C., Ferrer Ferrandis, E. Enfermería básica.Vol.3. Barcelona: Paradigma-Tec, S.L., 1994.
Sancho Avello, I.M., Ferré Grau, C., Ferrer Ferrandis, E. Enfermería básica.Vol.2. Barcelona: Paradigma-Tec, S.L., 1994.
Sanz MA., Carreras E. Manual Práctico de Hematología Clínica. Barcelona. Antares. 2ª ed. 2005. Seguridad en el laboratorio de Microbiología Clínica. Recomendaciones de SEIMC
Slabach R. Aplicación y retirada de los reguladores del tanque de oxígeno. En: Proehl JA. (Edit.). Enfermería de Urgencias. Procedimientos en Enfermería de Urgencias. Madrid: Mc Graw-Hill. Interamericana, 2001: 102-106.
Slabach R. Oxígenoteràpia: Principios generales de la oxígenoteràpia y sistemas de aporte de oxígeno. En: Proehl JA. (Edit.). Enfermería de Urgencias. Procedimientos en Enfermería de Urgencias. Madrid: Mc Graw- Hill. Interamericana, 2001: 97-101.
Técnicas de diagnóstico y tratamiento. En: Ruiz X. (Edit.). Enciclopedia de la enfermería. Fundamentos- Técnicas. Barcelona: Océano Grupo Editorial, 1998: 77-192.
Teixidor Sánchez, V. Protocolización de actividades asistenciales: Plan de cuidados de enfermería. Rev. Informática y salud, nº 16, Mayo-junio 1998
Tratado de Enfermería Práctica. Editorial Interamericana
Urgencias médicas del aparato respiratorio. En: Serradell A, Cateura P. Enfermería en Urgencias (Tomo I): Tratamiento avanzado y hospitalari. Barcelona: Monsa, 2002: 88-93.
Wieck L., King E.M., Dyer M. Técnicas de Enfermería. Manual ilustrado. Interamericana. Wieck-King-Dier. Enfermería profesional. Interamericana. Mcgraw-Hill. 1.992. 57: 384-396
Wong, D. Enfermería Pediátrica. Editorial Mosby. Madrid. 1995.
Zas Ros, B.: Prevención en salud. Algunos referentes conceptuales.

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions a l'Institut Català de la Salut (ICS), dins de la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria.
Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat dels volums II i III del temari, els test i simulacres d'examen.

El pack complet es compon de les següents publicacions:
- Temari Vol. I
- Temari Vol. II
- Temari Vol. III
- Test
- Simulacres d'examen.


Otros productos relacionados

Danos tu valoración