Oposiciones ICS. Institut Catalá de la Salut Técnico de Grado Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Temario y test

5% de descuento 30º Aniversario
Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: EDITORIAL CEP, S.L.
ISBN: 9788468165622
EAN: 9000000858046
Alto × Ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 70 gr. Offset Amber-Tena
Acabado: Fresado
Edición Color: No
Páginas: 502
Fecha de publicación: 11/12/2015
€35,00 €33,25

El present volum conté el desenvolupament dels temes 1 a 11 que conformen el temari transversal per a totes les categories que han de regir les proves selectives convocades per a l'accés a les places de l’Institut Català de la Salut, publicat en el DOGC núm. 7001 de 19 de novembre de 2015.
Així mateix, conté test amb respostes alternatives motivades sobre cadascun dels temes.
Temari
Tema 1
La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.
Tema 2
L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut. Competències de l’Institut Català de la Salut.
Tema 3
L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions, incompatibilitats.
Tema 4
L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.
Tema 5
Sistemes d’incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.
Tema 6
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades.
Tema 7
Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. El reglament dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 8
Llei17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
Tema 9
Principis generals de la bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica.
Tema 10
Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.
Tema 11
Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts d’atenció al professionals mitjançant el lloc web per als professionals de l’Institut Català de la Salut.
Test
Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Test 5
Test 6
Test 7
Test 8
Test 9
Test 10
Test 11