5% descuento
Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Test

Oposiciones ICS. Institut Catalá de la Salut Técnico de Grado Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Test

Editorial:EDITORIAL CEP
Autor:AA.VV.
ISBN:9788413107318
EAN:9000001450379
Papel:Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado:Fresado
Páginas:382
Fecha de publicación:05/11/2018
0.0
0.0 de 5 estrellas (basado en 0 opiniones)

Si haces tu pedido ahora lo recibirás el día 30 de abril de 2019.

€28,00 €26,60
Amb aquest llibre l'opositor està adquirint un instrument essencial per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Editorial CEP pertany a GrupoCEP i està dedicada des de fa més de 30 anys a l'edició de textos d'oposicions i manuals de formació. Els continguts estan elaborats per especialistes que compten amb una gran experiència en la formació d'alumnes de cadascuna de les especialitats.

Com a Editors aportem a aquest manual la nostra experiència en l'elaboració de centenars de manuals relacionats amb aquesta matèria, així com la coordinació de moltíssims autors especialistes.
Editorial CEP pertany a GrupoCEP i està dedicada des de fa més de 30 anys a l'edició de textos d'oposicions i manuals de formació. Els continguts estan elaborats per especialistes que compten amb àmplia experiència en la formació d'alumnes de cadascuna de les especialitats.

Per a l'elaboració d'aquest manual ens hem basat al programa de referència establert en la convocatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 7718, de 3 d'octubre de 2018. Per a la seva elaboració s'han elaborat multitud de preguntes per cadascun dels temes establerts en la citada convocatòria actualitzades a la realitat jurídica vigent en el moment de la publicació.

Així, en aquest volum trobarà un ampli nombre de preguntes objectives tipus test amb respostes alternatives de les quals només una d'elles és correcta, tal com estableixen les bases generals de la convocatòria, així com solucions motivades a totes les preguntes formulades.
Temari transversal

Test 1 El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'Institut Català de la Salut.

Test 2 L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.

Test 3
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016: Disposicions i Principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39).

Test 4 Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Test 5
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

Test 6
Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.

Test 7
Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari específic

Test 1 Prestació de cures auxiliars o delegades.

Test 2 Comunicació i relació terapèutica.

Test 3 Cures auxiliars en la seguretat de pacients.

Test 4 Cures auxiliars de l'entorn del pacient.

Test 5 Prevenció de riscos laborals.

Test 6 Perfil competencial
Aquest contingut permetrà a l'opositor preparar-se adequadament per afrontar amb èxit les proves del procés selectiu per a la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria de l'Institut Català de la Salut (ICS).

El present volum inclou el desenvolupament detallat de qüestionaris amb preguntes objectives tipus test i solucions motivades corresponents al temari que ha de regir les proves de selecció per a la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria de l'Institut Català de Salut (ICS), segons el programa previst en la convocatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 7718, de 3 d'octubre de 2018

En aquest volum trobarà:
- Ampli nombre de preguntes objectives tipus test amb respostes alternatives de les quals només una d'elles és correcta.
- Solucions a totes les preguntes formulades.
No hay información

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions a l'Institut Català de la Salut (ICS) dins de la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria.
Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat dels volums del temari i els simulacres d'examen.

El pack complet es compon de les següents publicacions:
- Temari I
- Temari II
- Temari III
- Test
- Simulacros d'examen.


Otros productos relacionados

Danos tu valoración