Estatut d'autonomia de Catalunya

Estatut d'autonomia de Catalunya

Estatut d'Autonomia de Catalunya. Edició bilingüe

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: EDITORIAL CEP, S.L.
ISBN: 978-84-9924-210-1
EAN: 9000000012394
Alto x ancho: 175 x 130mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 318
Fecha de publicación: 30/04/09

Manual con l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

rating
€12,00
€11,40
Després de la publicació de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, Editorial CEP posa a la seva disposició un text monogràfic dedicat en la seva totalitat a l'estudi d’aquesta norma. Es tracta d'una edició bilingüe que inclou el text íntegre de l'actual Estatut en català i en castellà,amb la finalitat de proporcionar als opositors la norma institucional bàsica de la Comunitat en els dos idiomes oficials.
PREÀMBUL TÍTOL PRELIMINAR TÍTOL I. Drets, deures i principis rectors CAPÍTOL I. Drets i deures de l'àmbit civil i social CAPÍTOL II. Dels drets en l'àmbit polític i de l'Administració CAPÍTOL III. Drets i deures lingüístics CAPÍTOL IV. Garanties dels drets estatutaris CAPÍTOL V. Principis rectors TÍTOL II. De les institucions CAPÍTOL I. El Parlament CAPÍTOL II. El President o Presidenta de la Generalitat CAPÍTOL III. El Govern i l'Administració de la Generalitat SECCIÓ PRIMERA. EL GOVERN SECCIÓ SEGONA. L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT CAPÍTOL IV. Les relacions entre el Parlament i El Govern CAPÍTOL V. Altres institucions de la Generalitat SECCIÓ PRIMERA. EL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES SECCIÓ SEGONA. EL SÍNDIC DE GREUGES SECCIÓ TERCERA. LA SINDICATURA DE COMPTES SECCIÓ QUARTA. REGULACIÓ DEL CONSELL AUDIOVISUAL DE CATALUNYA CAPÍTOL VI. EL GOVERN LOCAL SECCIÓ PRIMERA. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL LOCAL SECCIÓ SEGONA. EL MUNICIPI SECCIÓ TERCERA. LA VEGUERIA SECCIÓ QUARTA. LA COMARCA I ELS ALTRES ENS LOCALS SUPRAMUNICIPALS CAPÍTOL VII. Organització institucional pròpia d'Aran TÍTOL III. Del Poder Judicial a Catalunya CAPÍTOL I. El Tribunal Superior de Justícia i el Fiscal o la Fiscal Superior de Catalunya CAPÍTOL II. El Consell de Justícia de Catalunya CAPÍTOL III. Competències de la Generalitat sobre l'Administració de Justícia TÍTOL IV. De les competències CAPÍTOL I. Tipologia de les competències CAPÍTOL II. Les matèries de les competències TÍTOL V. De les relacions institucionals de la Generalitat CAPÍTOL I. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i amb altres comunitats autònomes SECCIÓ PRIMERA. COL•LABORACIÓ AMB L'ESTAT I AMB ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES SECCIÓ SEGONA. PARTICIPACIÓ EN INSTITUCIONS I EN PROCEDIMENTS DE PRESA DE DECISIONS ESTATALS SECCIÓ TERCERA. LA COMISSIÓ BILATERAL GENERALITAT-ESTAT CAPÍTOL II. Relacions de la Generalitat amb la Unió Europea CAPÍTOL III. Acció exterior de la Generalitat TÍTOL VI. DEL FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT CAPÍTOL I. La hisenda de la Generalitat CAPÍTOL II. El pressupost de la Generalitat CAPÍTOL III. Les hisendes dels governs locals TÍTOL VII. DE LA REFORMA DE L'ESTATUT Disposicions Addicionals Disposicions Transitòries Disposicions Derogatories Disposicions Finals