Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Edició bilingüe

Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Edició bilingüe

Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Edició bilingüe

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: EDITORIAL CEP, S.L.
ISBN: 978-84-9924-202-6
EAN: 9000000029330
Alto x ancho: 175 x 130mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 190
Fecha de publicación: 30/04/09

 

rating
€10,00
€9,50
La present edició de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears recull el text íntegre de la mateixa, amb la finalitat d'apropar al conjunt dels ciutadans de les illes balears la norma institucional bàsica de la seva Comunitat Autònoma. Per les seves característiques pretenem que aquesta nova edició de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears es converteixi en una obra de referència no només per a aquells ciutadans compromesos amb l'actualitat social que els envolta sino també per a estudiants, professors i professionals del Dret.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS Article únic PREÀMBUL TÍTOL I. Disposicions generals TÍTOL II. Dels drets, els deures i les llibertats dels ciutadans de les Illes Balears TÍTOL III. De les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears TÍTOL IV. De les institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears CAPÍTOL I. Del Parlament CAPÍTOL II. Del President CAPÍTOL III. Del Govern de les Illes Balears CAPÍTOL IV. Dels Consells Insulars CAPÍTOL V. Dels municipis i la resta d'entitats locals de les Illes Balears CAPÍTOL VI. Òrgans de consulta i assessorament CAPÍTOL VII. De l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears CAPÍTOL VIII. Del control dels poders de la Comunitat Autònoma CAPÍTOL IX. Del règim jurídic de la Comunitat Autònoma TÍTOL V. Mitjans de comunicació social TÍTOL VI. El Poder Judicial en les Illes Balears TÍTOL VII. Relacions Institucionals CAPÍTOL I. L'acció exterior CAPÍTOL II. Relacions amb la Unió Europea CAPÍTOL III. Relacions amb l'Estat CAPÍTOL IV. Relacions amb les comunitats autònomes TÍTOL VIII. Finançament i Hisenda CAPÍTOL I. Principis generals CAPÍTOL II. Recursos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears CAPÍTOL III. Pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears CAPÍTOL IV. Del finançament i les hisendes dels Consells Insulars TÍTOL IX. De la reforma de l'Estatut Disposicions Addicionals Disposicions Transitòries DISPOSICIONS FINALS