Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Processos i Productes en Fusta i Moble Vol. I.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Processos i Productes en Fusta i Moble Vol. I.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Processos i Productes en Fusta i Moble Vol. I.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-3140-5
EAN: 9000000356894
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 534
Fecha de publicación: 16/02/12

 

rating
€55,00
€52,25
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
Tema 1 Els boscos i l'arbre. Distribució geogràfica. Classes: coníferes i frondoses. Parts de l'arbre. Creixement. Abatiment. Escorçament. Tema 2 La fusta. Classes. Propietats. Estructura microscòpica i macroscòpica. Aplicacions. Tema 3 El suro. Característiques. Aplicacions. Origen. Pela. Pannes de suro. Dimensions. Tema 4 Malalties i defectes de la fusta i el suro. Malalties al bosc, al material emmagatzemat i treballat. Conseqüències. Durabilitat. Tema 5 Anàlisi i mesurament de les propietats i paràmetres de la fusta i el suro (humitat, resistència al foc, duresa…).Procediments. Mitjans. Interpretació de resultats. Tema 6 Tractament preventiu i preparatiu de la fusta i el suro. Productes. Tècniques. Equips. Resultats. Aplicacions. Tema 7 Assecat de la fusta. Higroscopicitat. Graus d'humitat. Procediments. Equips i instal•lacions. Temps. Resultats. Defectes derivats de l'assecament. Tema 8 Encorbament de la fusta, canya, rotang i vímet. Tècniques. Resultats. Aplicacions. Tema 9 Trossejat de la fusta de tronc. Sistemes. Posts i taulons. Mesures comercials de la fusta. Mesuraments. Càlcul del volum. Tema 10 Materials i productes auxiliars emprats a la indústria de la fusteria i moble: resines, polímers, vidre, metacrilat, metalls, materials ceràmics i petris... Tema 11 Subproductes transformats derivats de la fusta. Fulloles. Taulers: aglomerats (partícules, fibres), contraplacats, enllistonats. Processos de fabricació. Tema 12 Subproductes transformats derivats del suro: Aglomerats Compostos i purs; Taps. Processos de fabricació de subproductes . Tema 13 Classificació, característiques i aplicació dels elements de fusteria:marcs, portes i finestres de fusta; Escales; Paviments, revestiments i cassetonats; Marquesines. Cobertes i estructures de fusta. Tema 14 El moble. Classes. Característiques. Aplicacions. Parts fonamentals (elements estructurals, components, accessoris i elements decoratius). Parts fixes i mòbils. Tema 15 Història i estils del mobiliari. Evolució històrica dels estils. Factors que influeixen en l'estil. Tema 16 Tendències actuals del disseny/estil del moble. Noves formes i materials. Repercussió de les normes, l'ergonomia, funcionalitat, productes no contaminants i reciclables. Tema 17 Materials i productes per a revestiment de superfícies de mobles i elements de fusteria. Fulloles fines de fusta. Estratificats. Plàstics. Papers. Processos de recobriment: preparació, encolat, premsat. Cairejat. Tema 18 Productes per a acabat de superfícies. Tipus ( tints, laques, vernissos...). Característiques. Conservació. Determinació segons destí. Preparació per a l'aplicació. Característiques de les superfícies er a l'aplicació. Tema 19 Ferramentes, accessoris i complements per a fusteria i moble. Tipus. Aplicació. Muntatge. Tema 20 Entapissat industrial. Esquelets. Materials per a entapissat: de rebliment, components elàstics, recobriments i acabaments. Procediments per a la preparació i fixació dels materials. Tema 21 Materials, productes i instal•lacions que composen i intervenen els espais arquitectònics per a instal•lació de fusteria i moble: obra, electricitat, lampisteria, climatització/ventilació... Tema 22 Resistència de la fusta i altres materials emprats en fusteria i moble. Esforços (tracció, compressió, flexió) Comportament dels materials davant els esforços. Càlcul i dimensionament d'elements i estructures de fusta.