Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Processos i Productes en Fusta i Moble Vol. II.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Processos i Productes en Fusta i Moble Vol. II.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Processos i Productes en Fusta i Moble Vol. II.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-3141-2
EAN: 9000000356955
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 544
Fecha de publicación: 16/02/12

 

rating
€55,00
€52,25
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
Tema 23 Eines i útils manuals emprats en fabricació i instal•lació de fusteria i moble. Tipus. Característiques. Aplicació. Conservació i afilat Tema 24 Tècniques de serrat de la fusta i els seus derivats. Equips. Útils de tall. Característiques. Tecnologia de tall per serra. Velocitats. Esforços. Característiques de les superfícies tallades Tema 25 Dispositius i instal•lacions emprades a les màquines i equips de fusteria, moble i suro. Mecànics (politges, engranatges.). Elèctrics. Electrònics. Hidràulics. Pneumàtics. Tèrmics. Tema 26 Processos de mecanitzat amb màquines-eines per a fusteria i moble. Tecnologia de tall per a arrencada d'encenall. Obrat. Fresat. Foradat. Equips. Útils i eines.Velocitats. Esforços. Característiques de les superfícies mecanitzades. Tema 27 Fregat per a fusta i derivats. Tècniques. Equips. Característiques i aplicacions. Abrasius. Característiques de les superfícies fregades. Tema 28 Processos de fabricació automatitzats emprats en fusteria, moble i suro. Trens de mecanitzat i muntatge. Màquines i equips. Característiques. Aplicacions. Rendiments. Tema 29 Processos de fabricació amb equips de control numèric (CNC). Màquines. Prestacions. Llenguatges i programació. Tema 30 Manteniment de màquines i útils emprats a indústries de la fusta, moble i suro. Preventiu. Correctiu. Reparació i reposició d'elements. Conservació. Afilat dels útils. Tema 31 Encolat de la fusta, suro i derivats. Adhesius. Tipus i característiques de les coles i gomes. Principi d'adhesió. Comportament dels adhesius. Tècniques d'aplicació. Tema 32 Mesurament, traçament i marcat de peces de fusteria i moble. Paràmetres dimensionals. Útils de mesurament i marcat. Procediments. Signes convencionals. Tema 33 Unions i acoblaments emprats en fusteria i moble. Tipus. Aplicacions. Resistència. Tema 34 Realització d'encaixos i unions en fusta i derivats. Procediment manual i mecànic. Màquines, útils i eines. Ajusts. Fixació. Tema 35 Operacions de construcció/muntatge de mobles i fusteria. composicio de les peces. seqüència d' operacions. manejament de les peces en muntatge. Màquines i útils pel muntatge. Tema 36 Aplicació i assecat dels productes d'acabat per a superfícies de fusteria i moble (tints, vernissos, laques). tècniques i equips. Tema 37 Infraestructures i instal•lacions de les indústries de la fusta, el moble i el suro. edificis i dependències. ventilació-extracció. electricitat-enllumenat. Aire comprimit. Tema 38 Estructura organitzativa, funcional i productiva de les empreses de la fusta, moble i suro. tipus d' empreses. mida. seccions i departaments. funcions. organigrama de personal. sistemes de producció. Tema 39 Organització de la producció a indústries de la fusta, moble i suro. ordenació dels equips segons el tipus de processos i productes. diagrama de procés i de flux. equilibrat de línies de màquina.mètodes i temps de treball. Tema 40 Llançament de la producció en indústries de la fusta, moble i suro. fabricació de la primera peça. ajusts de procés. instruccions i ordres de llançament i treball. informació i documentació utilitzada en el llançament. Tema 41 Control de l'avançament i de processos de la producció a indústries de la fusta, moble i suro. factors que han de controlar-se. sistemes i procediments de seguiment i control. desviacions. ajusts. Tema 42 Planificació i control de la instal•lació de mobles i elements de fusteria. mètodes. factors que intervenen.informació i documentació emprada. Tema 43 Planificació i control de recursos humans de producció a indústries de la fusta, moble i suro. productivitat. rendiment. millores de la productivitat.incentius i penalitzacions. formació dels treballadors. Tema 44 Planificació i control del manteniment de instal•lacions i màquines de producció a indústries de la fusta, moble i suro. programes de manteniment. calendari. seguiment i verificació de les operacions de manteniment. Tema 45 Planificació i control de la seguretat en producció a indústries de la fusta, moble i suro. normativa. condicions de treball, seguretat i higiene requerides a producció. riscs. mides preventives. inspecció de causes. correcció. Tema 46 Anàlisi de mercats i viabilitat de la producció de fusteria, moble i suro. informació de mercat. tipus. fonts. Anàlisi de la informació. selecció. aplicació de resultats a la definició de producte i fabricació.