Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Processos i Productes en Fusta i Moble Vol. III.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Processos i Productes en Fusta i Moble Vol. III.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Processos i Productes en Fusta i Moble Vol. III.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-3142-9
EAN: 9000000356986
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 544
Fecha de publicación: 16/02/12

 

rating
€55,00
€52,25
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
Tema 47 Anàlisi econòmic i de pressupostos dels productes de fusteria i moble. Càlcul de costs. Càlcul de preu de venda. Beneficis. Preu de mercat. Estudi de rendibilitat. Elaboració de pressupostos. Anàlisi de l'oportunitat de comprar o fabricar. Tema 48 El disseny industrial aplicat al moble i als elements de fusteria. Objectius del disseny. Repercussió del disseny a la producció. Creació. Definició del producte. Tema 49 Procediments de disseny/definició de fusteria i moble. Convencional i informatitzat. Mitjans i materials. Forma-funció. Ergonomia. Racionalització constructiva. Tema 50 Fonaments de dibuix tècnic per a la representació gràfica de mobles i elements de fusteria. Normativa. Simbologia específica. Sistema dièdric. Representació de vistes i seccions. Perspectives. Escales. Tema 51 Representació gràfica de mobles i elements de fusteria. Croquisat i aixecament de plànols de prototipus. Plànols de fabricació. Mesuraments. Vistes conjunts. Detalls. Tema 52 Definició de solucions constructives per a la fabricació i instal•lació de mobles i elements de fusteria. Factors condicionants (funcionalitat, resistència). Selecció de materials, dimensions i components (sistemes de unió i/o encaix, accessoris) . Tema 53 Prototipus i maquetes de fusteria i moble. Funció.materials. Processos de construcció. Acabats. Anàlisi i assaigs. Tema 54 El proyecte de fusteria i moble. Documents. Redacció. Format. Contingut. Elaboración. Utilitat. Presentació. Tema 55 El projecte d’instal•lació de fusteria i moble.documents. Redacció. Format. Contingut.elaboració. Utilitat. Presentació. Representació d'espais i locals per a instal•lació. Tema 56 Dibuix assistit per ordinador aplicat a fusteria i moble. Programes informàtics. Equips. Funcions i possibilitats del sistema. Elaboració de plànols en 2d i 3d. Tema 57 El disseny assistit per ordinador aplicat a la promoció i venda del producte de fusteria i moble. Programes de presentació i distribució (fusteria, mobles de cuina…). Possibilitats. Tema 58 L'aprovisionament a indústries de la fusta, moble i suro. Objectius. Organització. Negociació comercial. Determinació de quantitats. Anàlisi de preus i ofertes. Selecció de subministradors. Factors que intervenen en la selecció d'ofertes i proveïdors. Tema 59 Recepció i expedició de materials i productes a indústries de la fusta, moble i suro. Informació i documentació. Sistemes de càrrega i descàrrega. Transport de materials i productes (vehicles, disposició dels productes). Tema 60 Embalatge de materials i productes de fusta, moble i suro. funció. Tipus. materials. Resistències. Màquines i útils per a embalar. Operacions d'embalatge.normativa. Tema 61 Emmagatzematge de materials i productes a indústries de la fusta, moble i suro. documentació. Tipus i característiques dels magatzems. Tècniques i mitjans d'emmagatzematge. Manejament i transport intern de materials i productes. Tema 62 Control d'existències a indústries de la fusta, moble i suro. Tipus d'existències. Nivells i punt de reposició. Anàlisi abc. Informació i documentació de control. Costs de manteniment d'existències. Estudi de les reposicions. Sistemes de inventaris. Sistemas de control informatitzats. Tema 63 Tractament, manejament, transport i emmagatzematge de residus a indústries de fusta, moble i suro. Normativa. Tipus i característiques dels residus generats. Captació dels residus a fàbrica. Sitges. Tractament i aprofitament dels residus. Tema 64 Factors i paràmetres de qualitat a les indústries de fusta, moble i suro. Avaluació, dispositius i instruments de control. Tècniques i estadístiques gràfiques. Programes. Costs de qualitat. Tema 65 Gestió de la qualitat a indústries de la fusta, moble i suro. Organització i procés de control. Qualitat del procés, producte i instal•lacions. Implantació d'un sistema de control de qualitat. Tema 66 Control de qualitat als processos de tractament i fabricació de derivats de la fusta i el suro.normativa. Assaigs. Preparació i condicionament de provetes. Paràmetres d'assaig i resultats Tema 67 Control de qualitat del mecanitzat, muntatge i instal•lació de fusteria i moble. Mesurament. Mitjans. Paràmetres i factors a controlar. Defectes més freqüents.correcció de defectes. Operacions de control. Normativa. Tema 68 Control de qualitat de l'acabat de fusteria i moble.Defectes. Correcció de defectes. Operacions de control. Paràmetres de control. Mitjans. Normativa. Tema 69 Assaigs de qualitat de materials i productes de fusteria i moble. Normativa. Homologacions.segells de qualitat. Laboratoris. equips i procediments d'assaig. Anàlisi i aplicació dels resultats. Tema 70 Factors i situacions de risc i emergència a les indústries de fusta, moble i suro. Riscs més comuns. Mètodes de prevenció. Proteccions a màquines i instal•lacions. mesures de seguretat en producció. Avaluació de riscs. ANNEX Diccionari de termes.