Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Educació Física. Temari Vol. II.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Educació Física. Temari Vol. II.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Educació Física. Temari Vol. II.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-3147-4
EAN: 9000000357099
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 322
Fecha de publicación: 16/02/12

 

rating
€43,00
€40,85
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
TEMA 22 LA FORÇA COM A CAPACITAT FÍSICA BÀSICA. CONSIDERACIONS TEÒRIQUES. TIPUS DE FORÇA. TRACTAMENT I CRITERIS PER AL DISSENY DE TASQUES PER AL SEU DESENVOLUPAMENT EN EL MARC ESCOLAR. TEMA 23 EL SISTEMA MUSCULAR. ESTRUCTURA I FUNCIONS. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL PERÍODE EVOLUTIU CORRESPONENT A L'ETAPA. CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS A LA CLASSE D'EDUCACIÓ FÍSICA TEMA 24 LA VELOCITAT COM A CAPACITAT FÍSICA BÀSICA. CONSIDERACIONS TEÒRIQUES. TIPUS DE VELOCITAT. TRACTAMENT I CRITERIS PER AL DISSENY DE TASQUES PER AL SEU DESPLEGAMENT EN EL MARC ESCOLAR TEMA 25 EL SISTEMA NERVIÓS. ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS. NIVELLS DE FUNCIONS. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL PERÍODE EVOLUTIU CORRESPONENT A L'ETAPA. CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS A LA CLASSE D'EDUCACIÓ FÍSICA TEMA 26 LA FLEXIBILITAT COM A CAPACITAT FÍSICA BÀSICA. CONSIDERACIONS TEÒRIQUES. TIPUS DE FLEXIBILITAT. TRACTAMENT I CRITERIS PER AL DISSENY DE TASQUES PER A LA SEVA APLICACIÓ EN EL MARC ESCOLAR TEMA 27 EL SISTEMA OSSI-ARTICULAR. ESTRUCTURA I FUNCIONS. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL PERÍODE EVOLUTIU CORRESPONENT A L'ETAPA. CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS A LA CLASSE D'EDUCACIÓ FÍSICA TEMA 28 L'AGILITAT COM A CAPACITAT RESULTANT. TRACTAMENT I CRITERIS PER AL DISSENY DE TASQUES PER AL SEU DESENVOLUPAMENT EN EL MARC ESCOLAR. ASPECTES FISIOLÒGICS IMPLICATS TEMA 29 LES QUALITATS MOTRIUS: CONCEPTE I CLASSIFICACIÓ. LA COORDINACIÓ I L'EQUILIBRI COM A ASPECTES QUALITATIUS DEL MOVIMENT. MÈTODES I SISTEMES PER AL SEU DESENVOLUPAMENT. EVOLUCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT MOTOR DELS ALUMNES I LES ALUMNES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TEMA 30 LES HABILITATS BÀSIQUES. CONCEPTE, CLASSIFICACIÓ I ANÀLISI. EVOLUCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT MOTOR DELS ALUMNES I LES ALUMNES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. FUNCIÓ EN EL CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ FÍSICA PER A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA TEMA 31 LA RESPIRACIÓ COM A CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. BASES PSICOFISIOLÒGIQUES. MECÀNICA DE LA RESPIRACIÓ I FASES O TIPUS DE LA MATEIXA. INFLUÈNCIA DELS RITMES RESPIRATORIS EN L'ACTIVITAT FÍSICA. DISSENY D'ACTIVITATS I UBICACIÓ DE LES MATEIXES PER AL SEU TRACTAMENT EN EL CONTEXT ESCOLAR TEMA 32 LA RELAXACIÓ COM A CONTINGUT ESPECÍFIC EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. ANÀLISI DE TÈCNIQUES. ASPECTES PSICOFISIOLÒGICS IMPLICATS, VALOR EDUCATIU DE LES MATEIXES I DIRECTRIUS PER AL SEU TRACTAMENT EN EL MARC ESCOLAR EMA 33 L'ESPORT COM A FENOMEN SOCIAL I CULTURAL. CONCEPTE I TRACTAMENT PEDAGÒGIC: CARACTERÍSTIQUES PER CONVERTIR-SE EN FET EDUCATIU TEMA 34 L'APRENENTATGE ESPORTIU EN EL MARC ESCOLAR. CARACTERÍSTIQUES. MODELS D'ENSENYAMENT: FASES EN EL SEU ENSENYAMENT I APRENENTATGE TEMA 35 ELS ESPORTS INDIVIDUALS. ASPECTES TÈCNICS, TÀCTICS I REGLAMENTARIS. EXEMPLIFICACIONS SOBRE ALGUNS ESPORTS TEMA 36 ELS ESPORTS INDIVIDUALS COM A CONTINGUT D'ENSENYAMENT EN EL CURRÍCULUM DE L'ÀREA. INTENCIONS EDUCATIVES I D'APRENENTATGE, POSSIBLES ADAPTACIONS I ORIENTACIONS PER AL SEU TRACTAMENT DIDÀCTIC TEMA 37 ELS ESPORTS D'ADVERSARI. ASPECTES TÈCNICS, TÀCTICS I REGLAMENTARIS. EXEMPLIFICACIONS SOBRE ALGUNS ESPORTS TEMA 38 ELS ESPORTS D'ADVERSARI COM A CONTINGUT D'ENSENYAMENT EN EL CURRÍCULUM DE L'ÀREA. INTENCIONS EDUCATIVES I D'APRENENTATGE, POSSIBLES ADAPTACIONS I ORIENTACIONS PER AL SEU TRACTAMENT DIDÀCTIC TEMA 39 ELS ESPORTS COL•LECTIUS. ASPECTES TÈCNICS, TÀCTICS I REGLAMENTARIS. EXEMPLIFICACIONS SOBRE ALGUNS ESPORTS TEMA 40 ELS ESPORTS COL•LECTIUS COM A CONTINGUT D'ENSENYAMENT EN EL CURRÍCULUM DE L'ÀREA. INTENCIONS EDUCATIVES I D'APRENENTATGE, POSSIBLES ADAPTACIONS I ORIENTACIONS PER AL SEU TRACTAMENT DIDÀCTIC TEMA 41 RECREACIÓ I TEMPS LLIURE: CONCEPTE I EVOLUCIÓ. ELS JOCS ESPORTIU-RECREATIUS: ASPECTES EDUCATIUS DELS MATEIXOS I LA SEVA CONTRIBUCIÓ AL CURRÍCULUM DE L'EDUCACIÓ FÍSICA TEMA 42 ELS JOCS I ESPORTS TRADICIONALS I POPULARS: CONCEPTES I CLASSIFICACIONS. VALOR CULTURAL I EDUCATIU DELS MATEIXOS TEMA 43 EL JOC: TEORIES I CARACTERÍSTIQUES DEL MATEIX. EL JOC COM A ACTIVITAT FÍSICA ORGANITZADA. ESTRATÈGIES DEL JOC. EL JOC COM A CONTINGUT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I COM A RECURS DIDÀCTIC. ELS JOCS MODIFICATS. TEMA 44 EL COS I EL MOVIMENT COM A ELEMENTS D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ. ELEMENTS FONAMENTALS DE L'EXPRESSIÓ: L'ÚS TÈCNIC I SIGNIFICAT DE LA INTENSITAT, TEMPS I ESPAI DELS MOVIMENTS. TRETS CARACTERÍSTICS DE LES MANIFESTACIONS EXPRESSIVES CORPORALS I EL SEU VALOR EDUCATIU