Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Intervenció Sociocomunitària. Temari Vol. I.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Intervenció Sociocomunitària. Temari Vol. I.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Intervenció Sociocomunitària. Temari Vol. I.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-3162-7
EAN: 9000000357297
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 692
Fecha de publicación: 17/02/12

 

rating
€55,00
€52,25
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
Tema 1 La intervenció social: evolució històrica i principis bàsics de la intervenció en la societat contemporània. Models d'organització en intervenció social: Estat del benestar i organitzacions humanitàries. Metodologia de la intervenció social. Tema 2 Agents de la intervenció social: ocupacions, nivells, característiques i aptituds. Afectivitat i intervenció social: actituds dels professionals de l'àmbit sociocomunitari. La col•laboració amb altres professionals. Tema 3 La investigació social: la metodologia en l'anàlisi sociològic. Fonts i tècniques per a l'estudi del fet social. La mostra i el treball de camp. L'elaboració de qüestionaris i l'entrevista. L'anàlisi estadística aplicada a la investigació social. Tècniques de sociometria. Tema 4 La societat contemporània: teories, models i sistemes socials. Bases antropològiques per a l'estudi de les societats humanes. Estructures comunitàries. Criteris socials i psicològics: estructures de poder, identitat i comunitat, ètnia, classe i cultura. Tema 5 Importància de la demografia en la planificació de la intervenció social. Conceptes bàsics de natalitat, mortalitat i emigració. La distribució de la població: el creixement zero. Mobilitat social i mobilitat geogràfica. Serveis socials i política social: el benestar social. Tema 6 Dinàmica de grups. La integració en un grup: entorn, afinitat, interessos i valors socials. Estructuració del grup: tipus, relacions interpersonals i dinàmica interna. Distribució de funcions en un grup: rols. Tipus de lideratge. Resolució de conflictes grupals. Tècniques de treball amb grups. Observació i registre de la dinàmica grupal. Tema 7 La socialització: aprenentatge i interiorització de normes i valors. Àmbits de socialització: centres educatius i altres institucions socioculturals; associacions, grups d'iguals i mitjans de comunicació. La construcció dels rols masculí i femení i la seva influència social. La socialització en el medi urbà i en el medi rural. Tema 8 El desenvolupament en l'adolescència i joventut: teories. Canvis que acompanyen a la pubertat i les seves conseqüències psicològiques. Influència de la cultura i de la família. Implicacions directes en les intervencions educatives i socials. Tema 9 El desenvolupament de l'adolescència i la joventut. Desenvolupament cognitiu: les operacions formals. El desenvolupament social, moral i de la personalitat. Principals conflictes. L'emancipació de la família i les relacions d'amistat. Tema 10 La maduresa: models de desenvolupament i edat adulta, habilitats intel•lectuals, personalitat i processos de socialització, factors psicosocials de la vida adulta. Vincles i relacions socials: amistat i matrimoni, paternitat-maternitat, treball i atur. Tema 11 L'envelliment i les seves implicacions psicosocials. Treball i jubilació. Preparació per a la jubilació. Comunicació i oci. Concepte i estima de si mateix. Enfocaments actuals de l'atenció a la tercera edat. Tema 12 Educació per a la salut. Mitjans de prevenció i actituds fonamentals referides a l'alimentació, descans, higiene i a l'activitat física i mental. L'educació d'hàbits saludables en els diferents sectors d'intervenció. Programes de promoció de la salut: característiques i organismes difusors. Tema 13 Programes d'intervenció familiar. Factors socioambientals i interpersonals en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Influència de la família i les expectatives de l'educador sobre el nen i un altre col•lectius d'intervenció. Valor educatiu de la interacció entre iguals: tasques educatives i activitats cooperatives. Tema 14 L'educació en valors com a eix metodològic en la intervenció social i educativa. Els valors i la Formació tecnicoprofessional. Implicació en els diferents nivells de concreció curricular. Tema 15 L'Animació Sociocultural: orígens, evolució i situació actual del model d'Animació Sociocultural a Espanya, la Unió Europea i altres països d'especial rellevància. Concepte, objectius i funcions de l'Animació Sociocultural. Valors que promou l'Animació Sociocultural. Tema 16 Animació Sociocultural: camp professional. L'acció social i el voluntariat social. Organitzacions No Governamentals: característiques, fins i models organitzatius. La cooperació internacional: estratègies, institucions i organismes. Situació de la cooperació internacional en l'Estat espanyol i en la Unió Europea. Tema 17 L'Animació Sociocultural i conceptes afins: educació permanent, educació formal, educació no formal, educació informal i educació d'adults. L'animador Sociocultural com a educador. Situacions i àmbits de treball de l'animador. Equips interdisciplinaris. Tema 18 Planificació i programació de l'Animació Sociocultural. Fases del procés de planificació. Elements i tècniques de la programació. Organització i gestió dels recursos: aspectes administratius, econòmics i legislatius fonamentals. El projecte com a eix de la intervenció directa. Tema 19 Avaluació i control d'intervencions socials. Definició i la seva necessitat. Mètodes de disseny de l'avaluació. Procés d'avaluació. Tècniques i instruments. Organització dels recursos i activitats d'avaluació. Tractament i organització de la informació. Metodologia d'investigació-acció. Tema 20 Desenvolupament comunitari. Principis d'intervenció. Àmbits d'intervenció actuals. Models de recursos comunitaris. Anàlisi d'entorns comunitaris. Tema 21 Projectes de desenvolupament comunitari. Aplicacions metodològiques. Disseny i elaboració de projectes i programes. Models de projectes. Instruments d'avaluació. Organització dels recursos. Problemes de la pràctica. Tema 22 Recursos de desenvolupament comunitari. Socioeconòmics i comunitaris. Etnogràfics i històrics. Recursos d'expressió gràfica. Recursos de comunicació. Mitjans no formals: recursos gràfics d'inventiva popular i conscienciació del carrer, comunicacions i relacions informals, serveis i recursos ciutadans no institucionals i altres. Tema 23 Concepte de cultura. L'ésser humà com ésser cultural. Model cultural. Aproximació als models dominants (occidental, oriental, àrab-musulmà). Interculturalitat i multiculturalitat. Fenòmens de transmissió i permanència cultural. Processos d'aculturació i colonialisme cultural.