Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Intervenció Sociocomunitària. Temari Vol. II.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Intervenció Sociocomunitària. Temari Vol. II.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Intervenció Sociocomunitària. Temari Vol. II.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-3163-4
EAN: 9000000357303
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 720
Fecha de publicación: 17/02/12

 

rating
€55,00
€52,25
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
Tema 24 Animació cultural. Estratègies d'intervenció. Difusió, democratització i democràcia cultural. Gestió cultural. Àmbits d'intervenció. Projectes d'animació cultural: aplicacions metodològiques. Disseny i elaboració de projectes i programes. Models de projectes. Instruments d'avaluació. Organització dels recursos. Tema 25 Polítiques culturals en l'Estat espanyol, en la Unió Europea i l'Organització de Nacions Unides. Referències legislatives. Institucions culturals i els seus programes. Tema 26 Anàlisi de contextos i criteris per a la investigació i selecció de recursos culturals. Arts escèniques: modalitats, principis d'organització i posada en escena. Arts plàstiques: modalitats, tècniques i materials. Arts literàries: tipus i recursos literaris. Artesania i folklore: selecció, materials i tècniques. Marc legal: la propietat intel•lectual i els drets d'autor. Tema 27 El procés de comunicació: elements. Teoria de la comunicació. Mitjans de comunicació de masses: pautes per a la seva utilització en Animació Sociocultural. Predomini de l'audiovisual en la cultura de masses. Els mitjans audiovisuals: tipus i tècniques bàsiques. Noves tecnologies de la informació. Tema 28 Els fons de productes culturals com a recurs. Patrimoni historicoartístic: possibilitats d'ús en Animació Sociocultural. Museus i exposicions: organització i gestió. Mediateques: selecció, catalogació i organització. Recursos geograficoecològics. Equipaments públics i privats. Tema 29 L'oci i el temps lliure en la societat actual i possible evolució. Tècniques específiques d'animació al camp de l'oci i del temps lliure. Recursos d'oci i temps lliure: festes i jocs, la natura, tecnologia, vida social i altres. Organització dels recursos: programes d'activitats i centres de recursos Tema 30 Història de l'atenció i educació infantil. Gènesi i evolució del concepte d'infància. Primeres institucions d'atenció a la infància a Espanya i en la Unió Europea i altres països d'especial rellevància. Modalitats actuals d'atenció a la primera infància: Espanya i països del seu entorn Tema 31 La infància en situació de risc social: indicadors. El maltractament infantil: indicadors. Serveis especialitzats dins una política de benestar social: adopció, acolliment familiar, centres d'acollida i intervenció amb les famílies. Referències legislatives. Tema 32 L'educació infantil en el pensament dels primers pedagogs: Comenio, Rousseau, Pestalozzi. Corrents pedagògiques d'influència més recents: Fröebel, germanes Agazzi, Decroly, Montessori. Visió actual de les seves aportacions. Tema 33 L'Educació Infantil en el Sistema Educatiu espanyol. Marc legal. Característiques generals i finalitats. Estructura i elements curriculars. Característiques pròpies del primer cicle. Especificacions per als nens de 0 a 1 any. Tema 34 Organització dels centres d'Educació Infantil. Marc legal. Òrgans de govern: funcions i relacions. L'equip docent. Serveis d'Orientació i suport. Relacions entre l'educador, la família, la comunitat educativa i altres professionals. Tema 35 Programes d'intervenció d'atenció a la infància en l'educació no formal: característiques generals i finalitats. Objectius. Organització dels serveis i els seus professionals. Tècniques d'Animació en la infància. L'assistència a la infància en institucions hospitalàries. Tema 36 Aprenentatge i desenvolupament. Bases psicopedagògiques de l'aprenentatge. Teories explicatives del procés d'ensenyament-aprenentatge. Motivació i aprenentatge. Implicacions educatives: models didàctics. Models predominants en l'actual sistema educatiu. Tema 37 Principis d'intervenció en l'etapa 0 a 6 anys. Propostes metodològiques. Criteris d'organització i distribució dels recursos didàctics: temps i espai. Selecció i organització dels recursos materials i de l'equipament. L'avaluació dels recursos. Tema 38 Projectes d'intervenció i educatius de 0 a 6 anys: criteris i elements per a la seva elaboració. La programació: elements i tècniques. Tipus de programació. El Projecte Curricular de Centre en l'Educació Infantil. Avaluació dels documents de planificació. Tema 39 L'Avaluació en l'Educació Infantil i l'atenció a la infància: fins i àmbits d'aplicació. Tipus i funcions de l'avaluació. Procediments i instruments. L'observació. Informació a les famílies i/o a altres agents d'intervenció. Referències legislatives. Metodologia de la investigació-acció. Tema 40 L'atenció a la diversitat educativa en centres d'atenció a la infància. Factors de diversitat en la infància. Necessitats educatives més freqüents. La integració escolar: objectius i recursos. Referències legislatives. Col•laboració amb les famílies i altres agents d'intervenció. Tema 41 Les necessitats bàsiques en la primera infància. L'atenció a les necessitats, eix metodològic en l'edat de 0 a 6 anys. Evolució i atenció: alimentació, higiene i son. Les rutines diàries. Importància dels factors afectius i de relació. Col•laboració família-centre. L'adaptació als centres infantils. Tema 42 Hàbits i habilitats socials en la infància. Programes de desenvolupament, adquisició i seguiment: fases i organització de recursos. Seguiment i avaluació dels programes. Trastorns més freqüents: caracterització de les alteracions. Tècniques de modificació cognitivo-conductuals. Col•laboració de la família i altres agents externs. Tema 43 Desenvolupament motor fins als 6 anys. Etapes: característiques i moments més significatius. principis i teories del desenvolupament motor. La motricitat i el desenvolupament integral del nen. Estratègies d'actuació i recursos. El desenvolupament motor en el currículum de l'Educació Infantil. Dèficits i disfuncions més freqüents: el rol de l'educador. Mitjans d'accés al currículum de l'Educació Infantil. Tema 44 Desenvolupament sensorial fins als 6 anys. Evolució de les sensacions i les percepcions. L'educació sensorial en el desenvolupament integral del nen. Estratègies d'actuació i recursos. El desenvolupament sensorial en el currículum infantil. Dèficits i disfuncions més freqüents: el rol de l'educador. Mitjans d'accés al currículum. Tema 45 Desenvolupament cognitiu fins als 6 anys: teories explicatives. Etapes: característiques i moments més significatius. El coneixement de la realitat, gènesi i formació dels principals conceptes. El cognitiu i el desenvolupament integral del nen. Estratègies d'actuació i recursos. El desenvolupament cognitiu en el currículum de l'Educació Infantil. Dèficits i disfuncions més freqüents, el nen superdotat i el rol de l'educador. Tema 46 Desenvolupament psicomotor: processos que l'integren. Evolució fins als 6 anys. Factors condicionants. L'esquema corporal i el desenvolupament integral del nen. L'establiment de la preferència lateral. Estratègies d'actuació i recursos. La psicomotricitat en el currículum de l'Educació Infantil. La reeducació psicomotriu.