Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Intervenció Sociocomunitària. Temari Vol. III.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Intervenció Sociocomunitària. Temari Vol. III.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Intervenció Sociocomunitària. Temari Vol. III.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-3164-1
EAN: 9000000357310
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 666
Fecha de publicación: 17/02/12

 

rating
€55,00
€52,25
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
Tema 47 Desenvolupament social de 0-6 anys: etapes, les seves característiques, moments més significatius. Processos mentals, afectius i conductuals en la socialització. El vincle d'afecció. Àmbits de socialització: la família, l'escola i els iguals. Desenvolupament social en el currículum de l'Educació Infantil. Tema 48 Desenvolupament de l'afectivitat de 0-6 anys: sentiments i emocions. Afectivitat i desenvolupament de la personalitat de 0-6 anys. El coneixement de si mateix: autoconcepte i autoestima. Afectivitat i socialització. L'afectivitat en el currículum de l'Educació Infantil. Tema 49 Desenvolupament moral fins als 6 anys. Etapes: característiques i moments significatius. Transmissió de pautes i valors a l'escola. Les actituds: el seu desenvolupament i el seu tractament educatiu. El currículum ocult. Temes transversals i educació en valors. La moral heterònoma. Les estratègies d'actuació i els recursos. El moral en el desenvolupament integral del nen. Tema 50 Desenvolupament afectiu-sexual fins als 6 anys. Etapes: característiques i moments significatius. Identitat i tipificació sexual. L'educació sexual: estratègies i recursos. El sexual en el desenvolupament integral. Tema 51 L'activitat lúdica en la infància, eix metodològic en l'etapa 0 a 6 anys. Teories del joc. Característiques i classificacions. Joc i desenvolupament. L'observació en el joc infantil. El rol de l'adult en el joc. Criteris de selecció dels jocs i joguines. El joc en el currículum d'Educació Infantil. Joc i moviment. Tema 52 El desenvolupament del llenguatge de 0 a 6 anys: evolució de la comprensió i l'expressió. La comunicació no verbal. Estratègies d'actuació i recursos per desenvolupar el llenguatge infantil. El llenguatge oral en el currículum de l'Educació Infantil. Tema 53 El conte: el seu valor educatiu en els programes d'intervenció infantil. Tractament d'un conte: tècniques de narració. Gèneres de conte. Criteris de selecció de contes. El conte com a recurs globalitzador. El racó dels contes. Tema 54 L'expressió corporal, plàstica i musical: formes de representació i vehicle de comunicació en la infància. Evolució de 0 a 6 anys. Estratègies d'actuació i recursos per desenvolupar-les. Els tres tipus d'expressió el currículum de l'Educació Infantil. Tema 55 La intervenció social. Intervenció en integració i marginació social: concepte i teories; inici, evolució i situació actual a Espanya. El marc administratiu, legislatiu i competencial de la intervenció social. Context, sistemes organitzatius i models d'intervenció a Espanya i als països de la U.E. Tema 56 Aplicació de la psicologia comunitària i sociologia a l'estudi dels sectors d'intervenció: tercera edat, família i menors, immigració, discapacitats i altres col•lectius. Tema 57 La intervenció del Tècnic Superior en Integració Social: models i mètodes d'obtenció d'informació en l'àmbit social. Tècniques per a la recollida d'informació, valoració i presa de decisions Tema 58 Les discapacitats en l'àmbit físic: la seva descripció des de la fisiologia general (adolescència, maduresa i senectut). Possibilitats d'intervenció social. Aspectes mèdics de la intervenció: principis de fisioteràpia i rehabilitació. Organitzacions relacionades amb la defensa i intervenció d'aquests col•lectius. Tema 59 Les discapacitats en l'àmbit psíquic: la seva descripció des de la psicologia (adolescència, maduresa i senectut). Possibilitats d'intervenció social. Organitzacions relacionades amb la defensa i intervenció d'aquests col•lectius. Tema 60 Les discapacitats en l'àmbit sensorial: la seva descripció des de la fisiologia i la psicologia (adolescència, maduresa i senectut). Possibilitats d'intervenció social. Sistemes alternatius de comunicació. Organitzacions relacionades amb la defensa i intervenció d'aquests col•lectius. Tema 61 Els dèficits en l'àmbit social: la seva descripció des de la psicologia comunitària i la sociologia (adolescència, maduresa i senectut). Possibilitats d'intervenció social. Organitzacions relacionades amb la defensa i intervenció en aquests col•lectius. Tema 62 Planificació i programació de la intervenció social. Fases del procés de planificació. Elements i tècniques de la programació. Organització i gestió dels recursos Tema 63 Serveis socials: activitat pública i privada. Institucions públiques i empreses privades dedicades a serveis socials: organització de recursos humans, administratius, econòmics i materials. Tema 64 Unitats de convivència: concepte, tipologia i dinàmica. Projecte, eix metodològic d'intervenció en unitats de convivència. La programació i els seus elements. La descripció de les tècniques específiques d'intervenció familiar. La seva avaluació. Tema 65 Les habilitats socials i l'autonomia personal: avaluació i entrenament. Subjectes amb discapacitats: tractaments de les principals carències i les seves ajudes tècniques. Ancians: estimulació individual i social en els entorns comunicatius més pròxims. Anàlisi de les conductes associa'ls i la seva possible orientació i tractament. Tema 66 Les tècniques de modificació de conducta: fonamentació teòrica. Tècniques més apropiades en la intervenció de l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social: pautes per a la seva aplicació. Tema 67 La intervenció social en la inserció ocupacional. Concepte i característiques del món laboral i formatiu en la societat actual. Marc legislatiu. Sectors d'especial dificultat: menors, marginació, dones i discapacitats. Els valors i les actituds en el món laboral. Tema 68 Desenvolupament de projectes d'inserció ocupacional. Identificació de les variables determinants de les habilitats laborals i de la seva inserció en el treball adequat. Recursos de la inserció ocupacional. Estimulació per a la pròpia formació i recerca d'ocupació Tema 69 La relació del Tècnic Superior en Integració Social amb els centres del sistema educatiu del seu entorn. Intervenció i seguiment de l'adaptació escolar i social dels col•lectius a intervenir. Col•laboració amb les unitats de convivència i serveis de suport.