Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. I.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. I.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. I.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-3174-0
EAN: 9000000358171
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 516
Fecha de publicación: 20/02/12

 

rating
€47,00
€44,65
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
Tema 1 Fonamentació psicològica i pedagògica del currículum. Aportacions de la psicologia i de les ciències de l'educació als diferents nivells. Tema 2 Les capacitats com objectiu de l'educació. Els diferents aspectes: valor intrínsec, valor propedèutic, carácter funcional amb relació amb la vida quotidiana. Tema 3 Processos d'aprenentatge: condicionament, aprenentatge per observació, aprenentatges superiors, el processament de la informació, el paper de l'atenció i la memòria, les habilitats meta cognitives. Tema 4 El procés d'ensenyament i aprenentatge com procés de construcció i d'interacció: elements interpersonals i elements didàctics. El paper mediador del professor. Tema 5 Principis didàctics en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Aprenentatge significatiu. El paper de les capacitats i coneixements previs. La personalització dels processos d'ensenyament-aprenentatge. Tema 6 El desenvolupament en l'edat d'educació infantil (I): desenvolupament social, motor, afectiu. Implicacions educatives Tema 7 El desenvolupament en l'edat d'educació infantil (II): llenguatge i comunicació; el pensament percepte-motor. Implicacions educatives. Tema 8 El desenvolupament en l'edat de l'educació primària (I): desenvolupament social, motor i afectiu. implicacions educatives. Tema 9 El desenvolupament en l'edat de l'educació primària (II): llenguatge i comunicació; el pensament concret. implicacions educatives. Tema 10 El desenvolupament de l'edat en l'educació secundaria (I): adolescència i joventut. Canvis que acompanyen a la pubertat. implicacions educatives Tema 11 El desenvolupament a l'edat de l'educació secundària (II): desenvolupament cognitiu; el pensament formal abstracte.implicacions educatives. Tema 12 Socialització i aprenentatge. L'escola com institución socialitzadora: la transmissió de pautes socials i valors. tradició i patrimoni cultural a la transmissió educativa. Tema 13 La dimensió moral de l'educació. actituds i valors morals a través de les àrees del currículum. L'educació del raonament i del judici moral. Tema 14 Educació per la convivència i per la pau. L'educació i el desenvolupament d'actituds cooperatives, democràtiques i cíviques. Tema 15 Educació per a la igualtat. educació no discriminatòria.Eliminació de prejudicis sexistes i racistes a l'escola. Tema 16 Educació sexual i educació per la salut. prevenció de les drogodependències. Tema 17 La tutoria com element de la funció docent. Funcions del tutor a primària i secundaria. Aportacions de la psicologia i de les ciències de l'educació al desenvolupament d'aquestes funcions. Tema 18 El procés de prendre decisions: com s'aprèn i com s'ensenya. Tema 19 La maduresa vocacional i el projecte de vida. Aportació de la psicologia i la pedagogia a aquesta maduresa i projecte, principalment a l’adolescència. Tema 20 Aspectes de la diversitat de condicions personals dels alumnes rellevants per a l'educació i l'aprenentatge: aptituds, motivació, estils cognitius, altres diferencies individuals . Tema 21 L' orientació com activitat educativa. principis bàsics de l'orientació educativa comuns a tots els models. les seves tècniques més utilitzades. Tema 22 Presentació i desenvolupament d'un model concret d' orientació educativa, així com dels seus instrumentsi tècniques d'orientació. Tema 23 L'organització del sistema d'orientació i suport a espanya a les diferents administracions educatives.