Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. II.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. II.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. II.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-3175-7
EAN: 9000000358188
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 558
Fecha de publicación: 20/02/12

 

rating
€47,00
€44,65
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
Tema 24 Funció assessora. Model d'Intervenció. Tema 25 L'orientació en Educació Secundària. Model d'intervenció i funcions. Tema 26 L'assessorament individualitzat als alumnes: principis generals, models i tècniques. Tema 27 Assessorament sobre itineraris educatius d’acord amb les aptituds i motivació dels alumnes en l'Educació Secundària: optativitat. Modalitats de Batxillerat, cicles de Formació Professional. Tema 28 L'orientació professional i els processos de presa de decisió vocacional. Maduresa vocacional, autoconeixement i elecció d'estudis i professions. Tema 29 Entrenament en la transició a la vida activa. Assessorament sobre estudis superiors en camps professionals acords amb les aptituds, interessos i motivació dels alumnes. Tema 30 Ensenyament d'habilitats bàsiques i hàbits d'autonomia principalment amb alumnes amb dèficits o disfuncions. Tema 31 Programes d'ensenyar a pensar, d'aprendre a aprendre: principis comuns i panorama general. Tema 32 Presentació i desenvolupament d'algun programa concret d'intervenció per aprendre a pensar. Tema 33 Mètodes i tècniques de treball intel•lectual i el seu desenvolupament en Primària i en Secundària: principis generals i aplicació en àrees o àmbits específics. Tema 34 L'enfocament preventiu dels problemes escolars i d'aprenentatge. Grups de risc i recursos compensatoris. Tema 35 Anàlisi sistèmica de la institució escolar. L'escola com a sistema deinteracciones. L'enfocament sistèmic en la intervenció psicopedagògica: programes d'intervenció global. Tema 36 Relació de teoria i pràctica en l'educació. La investigació educativa. El professor com a investigador de la seva pròpia pràctica. Principis i mètodes de la investigació en l'acció. Tema 37 La pràctica educativa com a relació personal i com a pràctica tècnica i científica. La persona de l'educador, la tecnologia educativa i els mitjans didàctics. Tema 38 Principis i models generals d'avaluació en educació. Els seus fins i els seus tipus. L'avaluació en el procés educatiu i en la presa de decisions curriculars. Tema 39 Avaluació psicopedagògica: avaluació de la capacitat intel•lectual, de les aptituds bàsiques i d'altres característiques personals relacionades amb l'aprenentatge. Instruments i tècniques d'aquesta avaluació. Tema 40 Avaluació del procés d'ensenyament: avaluació dels projectes curriculars, de la programació, dels materials curriculars, de les activitats educatives, de l'organització escolar. Tema 41 Avaluació de l'aprenentatge: avaluació dels processos i dels resultats d'aprenentatge en els alumnes. Avaluació de la competència curricular. Tema 42 Experimentació i innovació educativa. Problemes i estratègies en la introducció i difusió d'innovacions educatives a l'escola. Tema 43 Dinàmica del grup classe. L'adaptació al medi escolar. Negociació de rols a l'aula. Tema 44 La construcció de la intel•ligència i de la personalitat en la interacció social: el paper dels companys en l'experiència educativa i en l'aprenentatge. Tema 45 El treball cooperatiu i la interacció social. Tècniques d'anàlisi i dinamització grupal. Tema 46 L'educació especial: del model del dèficit al de necessitats educatives especials. Principis generals de la intervenció educativa en aquestes necessitats.