Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Serveis a la Comunitat. Temari Vol. I.

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Serveis a la Comunitat. Temari Vol. I.

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Serveis a la Comunitat. Temari Vol. I.

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-3199-3
EAN: 9000000360266
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 456
Fecha de publicación: 23/02/12

 

rating
€44,00
€41,80
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
Tema 1 La realitat social. Àmbits de la intervenció social. Evolució i models d'intervenció. Els Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Aspectes actitudinals de la intervenció. Tema 2 La investigació social: avaluació dels grups i dels contextos socials. Tècniques per a la recollida de dades. Tècniques d'anàlisi. Elaboració de conclusions. Tema 3 Etapes del desenvolupament humà: infància, adolescència, maduresa i senectut. Implicacions des de la perspectiva educativa i social: projectes, institucions i associacions. Tema 4 L'educació en valors com a eix metodològic en la intervenció social i educativa en l'ésser humà (educació moral i cívica, educació per a la igualtat d'oportunitats d'ambdós sexes, educació ambiental, educació per a la salut, educació sexual, educació vial i educació del consumidor). Tema 5 Oci i temps lliure. Característiques de l'oci en la societat actual. Implicacions en el desenvolupament social. Necessitats i demandes socials. Criteris pedagògics de les activitats socioeducatives i de temps lliure. Atenció a col•lectius amb dificultats especials: ajudes tècniques, ajust de programes, tècniques i activitats. Tema 6 Procés de planificació: nivells de concreció (pla, programa i projecte) i fases. Elaboració de programes: models, tipus i elements. El projecte com a eix de la intervenció: fases i característiques. Elaboració de projectes d'oci i temps lliure. Tema 7 El procés avaluador: fases, agents, problemes habituals. Estratègies d'avaluació: tècniques i instruments; classificació, descripció i pautes d'aplicació. Metodologia d'investigació-acció. Avaluació en oci i temps lliure. Tema 8 Tècniques i mètodes d'animació al camp d'oci i temps lliure. Organització d'activitats socioeducatives i de temps lliure. Valor social, relacional i afectiu del joc. Classificació dels jocs. Aplicació sociocultural del joc. Ludoteca: organització i criteris de selecció de materials. Tema 9 Organització dels recursos: programes d'activitats i centres de recursos. Biblioteca: selecció, catalogació i organització. Animació a la lectura. Gèneres literaris. Tallers: tipus, metodologia i materials. Tema 10 L'Animació Sociocultural: naixement i evolució. Concepte d'Animació Sociocultural, objectius i funcions. Animació Sociocultural i valors. Altres conceptes pròxims: educació permanent, educació formal i no formal, educació informal i educació d'adults. L'Animació Sociocultural a Espanya i en la Unió Europea. Tema 11 L'Animador Sociocultural. Àmbit professional i tipus. Funcions, valors, capacitats i actituds. El seu rol en la intervenció de programes socioculturals. La col•laboració amb altres professionals. Tema 12 El grup: concepte i tipus. Repartiment de funcions en el grup: els rols. Dinàmica grupal: concepte i tècniques aplicables en l'àmbit de l'Animació. Tema 13 Els recursos en l'Animació Sociocultural: anàlisi i organització. Recursos de la comunitat i la seva utilitat al camp de l'Animació cultural: etnogràfics, històrics, econòmics, culturals, ecològics i geogràfics. Tema 14 Intervenció comunitària: concepte. Estructura i organització comunitària en la societat actual. Àmbits d'intervenció comunitària. L'associacionisme. Tema 15 Intervenció cultural: concepte. La cultura en la societat actual. Àmbits d'intervenció cultural. Patrimoni historicoartístic i fundacions. Tema 16 Els mitjans de comunicació social: premsa ràdio, cinema i televisió. L'impacte de la imatge. Influència de la televisió, el cinema i la publicitat: alfabetització icònica.