Cos de Mestres. Educació Física. Temari

Cos de Mestres. Educació Física. Temari

Cos de Mestres. Educació Física. Temari

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-3218-1
EAN: 9000000360921
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 462
Fecha de publicación: 24/02/12

 

rating
€60,00
€57,00
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
PRESENTACIÓ INTRODUCCIÓ TEMA 1 CONCEPTE D'EDUCACIÓ FÍSICA. EVOLUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS DIFERENTS CONCEPTES. Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Pablo Casanova Vega i Ángel Pérez Pueyo. TEMA 2 L'EDUCACIÓ FÍSICA EN EL SISTEMA EDUCATIU: OBJECTIUS I CONTINGUTS. EVOLUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS ATRIBUÏDES AL MOVIMENT COM A ELEMENT FORMATIU. Autors: Ángel Pérez Pueyo, David Vega Cobo, Javier Feito Blanco i Pablo Casanova Vega. TEMA 3 ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANES IMPLICADES EN L'ACTIVITAT FÍSICA. PATOLOGIES RELACIONADES AMB L'APARELL MOTOR. AVALUACIÓ I TRACTAMENT EN EL PROCÉS EDUCATIU Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Pablo Casanova Vega i Ángel Pérez Pueyo. TEMA 4 EL CREIXEMENT I EL DESENVOLUPAMENT NEUROMOTOR, OSSI I MUSCULAR. FACTORS ENDÒGENS I EXÒGENS QUE REPERCUTEIXEN EN EL DESENVOLUPAMENT I CREIXEMENT. PATOLOGIES RELACIONADES AMB EL CREIXEMENT I L'EVOLUCIÓ DE LA CAPACITAT DEL MOVIMENT. AVALUACIÓ I TRACTAMENT EN EL PROCÉS EDUCATIU Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo. TEMA 5 LA SALUT I LA QUALITAT DE VIDA. HÀBITS I ESTILS DE VIDA SALUDABLES EN RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT FÍSICA. AUTONOMIA I AUTOESTIMA Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Ángel Pérez Pueyo i Pablo Casanova Vega. TEMA 6 CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES, LA SEVA EVOLUCIÓ I FACTORS QUE INFLUEIXEN EN EL SEU DESENVOLUPAMENT Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo. TEMA 7COORDINACIÓ I EQUILIBRI: CONCEPTE I ACTIVITATS PER AL SEU DESPLEGAMENT Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo. TEMA 8 L'APRENENTATGE MOTOR: PRINCIPALS MODELS EXPLICATIUS DE L'APRENENTATGE MOTOR. EL PROCÉS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE MOTOR: MECANISMES I FACTORS QUE INTERVENEN Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo. TEMA 9 HABILITATS, DESTRESES I TASQUES MOTRIUS: CONCEPTE, ANÀLISI I CLASSIFICACIÓ. ACTIVITATS PER AL SEU DESENVOLUPAMENT Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo. TEMA 10 EVOLUCIÓ DE LES CAPACITATS MOTRIUS EN RELACIÓ AMB EL DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU GENERAL. EDUCACIÓ SENSOMOTRIU I PSICOMOTRIU EN LES PRIMERES ETAPES DE LA INFÀNCIA Autors: Pablo Casanova Vega, Javier Feito Blanco, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo. TEMA 11 L'ESQUEMA CORPORAL: EL PROCÉS DE LATERALITZACIÓ. DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS PERCEPTIVO-MOTRIUS Autors: Pablo Casanova Vega, Javier Feito Blanco, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo. TEMA 12 L'EXPRESSIÓ CORPORAL EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ÀREA D'EF. MANIFESTACIONS EXPRESSIVES ASSOCIADES AL MOVIMENT CORPORAL. INTERVENCIÓ EDUCATIVA Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo. TEMA 13 EL JOC COM A ACTIVITAT D'ENSENYAMENT I D'APRENENTATGE EN L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA. ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES BASADES EN LES CARACTERÍSTIQUES DELS JOCS, EN L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Pablo Casanova Vega i Ángel Pérez Pueyo. TEMA 14 ELS ESPORTS. CONCEPTE I CLASSIFICACIONS. L'ESPORT COM A ACTIVITAT EDUCATIVA. ESPORTS INDIVIDUALS I COL•LECTIUS PRESENTS A L'ESCOLA: ASPECTES TÈCNICS I TÀCTICS ELEMENTALS; LA SEVA DIDÀCTICA Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Ángel Pérez Pueyo i Pablo Casanova Vega. TEMA 15 L'EDUCACIÓ FÍSICA I L'ESPORT COM A ELEMENT SOCIOCULTURAL. JOCS I ESPORTS POPULARS, AUTÒCTONS I TRADICIONALS. LES ACTIVITATS FÍSIQUES ORGANITZADES EN EL MEDI NATURAL Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Ángel Pérez Pueyo i Pablo Casanova Vega. TEMA 16 PRINCIPIS DE SISTEMÀTICA DE L'EXERCICI I ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL MOVIMENT. SISTEMES D'EXERCICI DE L'ACTIVITAT FÍSICA (ANALÍTICS, NATURALS, RÍTMICS...) Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo. TEMA 17 DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES EN L'EDAT ESCOLAR. FACTORS ENTRENABLES I NO ENTRENABLES. L'ADAPTACIÓ A L'ESFORÇ FÍSIC EN ELS NENS I EN LES NENES Autors: Javier Feito Blanco, Pablo Casanova Vega, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo. TEMA 18 EL DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS. PRINCIPIS FONAMENTALS DE L'ENTRENAMENT. ADEQUACIÓ DE L'ENTRENAMENT EN L'ACTIVITAT FÍSICA EN ELS CICLES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA Autors: Pablo Casanova Vega, Javier Feito Blanco, David Vega Cobo i Ángel Pérez Pueyo. TEMA 19 RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS ESPECÍFICS DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA: CLASSIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE TENIR EN FUNCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA PER A LES QUE S'HAN D'UTILITZAR. UTILITZACIÓ DELS RECURSOS DE LA COMUNITAT Autors: David Vega Cobo, Ángel Pérez Pueyo, Javier Feito Blanco, i Pablo Casanova Vega. TEMA 20 ORGANITZACIÓ DE GRUPS I TASQUES. LA PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS D'ENSENYAMENT/APRENENTATGE EN L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA: MODELS DE SESSIÓ 341 Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Ángel Pérez Pueyo i Pablo Casanova Vega. TEMA 21 ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS TIPUS I GRAUS DE MINUSVALIDESES: MOTORES, PSÍQUIQUES, SENSORIALS, EN RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT FÍSICA Autors: David Vega Cobo, Javier Feito Blanco, Ángel Pérez Pueyo i Pablo Casanova Vega. TEMA 22 EL DESENVOLUPAMENT MOTOR I PERCEPTIU DEL NEN DISCAPACITAT. LA INTEGRACIÓ ESCOLAR COM A RESPOSTA EDUCATIVA. IMPLICACIONS EN L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA Autors: David Vega Cobo, Javier Feito Blanco, Ángel Pérez Pueyo i Pablo Casanova Vega. TEMA 23 MÈTODES D'ENSENYAMENT EN EDUCACIÓ FÍSICA. ADEQUACIÓ ALS PRINCIPIS METODOLÒGICS DE L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA Autors: Ángel Pérez Pueyo, David Vega Cobo, Javier Feito Blanco i Pablo Casanova Vega. TEMA 24 L'AVALUACIÓ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA. AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'APRENENTATGE I DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT: MECANISMES I INSTRUMENTS. FUNCIÓ DELS CRITERIS D'AVALUACIÓ D'ETAPA Autors: Javier Feito Blanco, Ángel Pérez Pueyo, David Vega Cobo i Pablo Casanova Vega. TEMA 25 LA COEDUCACIÓ I IGUALTAT DE SEXES EN EL CONTEXT ESCOLAR I EN L'ACTIVITAT D'EDUCACIÓ FÍSICA. ESTEREOTIPS I ACTITUDS SEXISTES EN L'EDUCACIÓ FÍSICA. INTERVENCIÓ EDUCATIVA Autors: Javier Feito Blanco, David Vega Cobo, Ángel Pérez Pueyo i Pablo Casanova Vega.