Cos de Mestres. Audició i Llenguatge. Temari

Cos de Mestres. Audició i Llenguatge. Temari

Cos de Mestres. Audició i Llenguatge. Temari

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: AA.VV
ISBN: 978-84-681-3221-1
EAN: 9000000360952
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 342
Fecha de publicación: 24/02/12

 

rating
€50,00
€47,50
Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;
PART I Tema 1 L'evolució de l'educació especial a Europa en les últimes dècades: de la institucionalització i del model clínic a la normalització de serveis i al model pedagògic Tema 2 L'educació especial en el marc de la LOGSE i el seu desenvolupament normatiu. El concepte d'alumnes amb necessitats educatives especials Tema 3 El procés d'identificació i valoració de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes i la seva relació amb el currículum. Decisions d'escolarització Tema 4 El centre ordinari i la resposta a les necessitats especials dels alumnes i de les alumnes. El Projecte Educatiu i el Projecte Curricular en relació amb aquests alumnes. Les adaptacions curriculars Tema 5 El centre específic d'Educació Especial: Característiques del Projecte Educatiu i del Projecte Curricular. Referents bàsics i criteris per a la seva elaboració Tema 6 Els recursos materials i personals per a l'atenció dels alumnes i de les alumnes amb necessitats educatives especials. Recursos de l'escola. Recursos externs a l'escola. Col•laboració entre serveis específics i serveis ordinaris Tema 7 Conceptes bàsics sobre la comunicació i el llenguatge. Adquisició i desenvolupament de la comunicació i del llenguatge i la seva relació amb el desenvolupament del pensament, social i afectiu Tema 8 Bases anatòmiques, fisiològiques i neurològiques del llenguatge. Processos de codificació i decodificació lingüística. Descripció i anàlisi dels components del llenguatge Tema 9 Característiques del llenguatge dels alumnes i de les alumnes d'Educació Infantil i Primària. Alteracions del llenguatge més freqüents en aquestes etapes educatives. Actuacions preventives Tema 10 Sistemes alternatius i complementaris de comunicació. El procés d'avaluació i presa de decisions sobre els sistemes alternatius. El procés d'intervenció PART II BLOC I: ASPECTES GENERALS Tema 11 Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència auditiva. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge Tema 20 Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions de la parla. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge Tema 23 Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions del llenguatge. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge BLOC II: AVALUACIÓ Tema 12 Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència auditiva. Sistemes de detecció del dèficit auditiu Tema 14 Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència motora. Aspectes diferencials del desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes Tema 16 Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència mental. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes Tema 18 Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. Identificació de les necessitats educatives especials d'aquests alumnes Tema 21 Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions de la parla Tema 24 Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions del llenguatge BLOC III: INTERVENCIÓ Tema 13 La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes i les alumnes amb deficiència auditiva. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars. Ajudes tècniques per a la comunicació: tipus i criteris d'utilització Tema 15 La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes i les alumnes amb deficiència motora. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars. Ajudes tècniques per a la comunicació: tipus i criteris d'utilització Tema 17 La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb deficiència mental. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars Tema 19 La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars Tema 22 La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes i les alumnes amb alteracions de la parla. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars Tema 25 La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb alteracions del llenguatge. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars