Cos de Mestres. Educació Musical. Com fer la teva programació en 25 dies

Cos de Mestres. Educació Musical. Com fer la teva programació en 25 dies

Cos de Mestres. Educació Musical. Com fer la teva programació en 25 dies

Editorial: EDITORIAL CEP
Autor: Isabel Gil Vera
ISBN: 978-84-681-4311-8
EAN: 9000000383692
Alto x ancho: 240 x 170mm
Papel: Blanco 80 gr. Offset Amber
Acabado: Fresado
Edición color: No
Páginas: 196
Fecha de publicación: 26/04/12

 

rating
€24,00
€22,80
L'Editorial CEP té el plaer de presentar-los aquest complet manual que ofereix a l'opositor una detallada guia per elaborar una programació didàctica que permeti afrontar amb garanties les parts B1. Presentació d'una programació didàctica i B2. Preparació i exposició d'una unitat didàctica, del procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres./Escrit en un llenguatge clar i directe, permet preparar totes les proves relacionades amb la programació de la forma més completa i eficaç. No sols desenvolupa com elaborar el document sinó que, a més a més, orienta en la preparació de la defensa de la programació i l'exposició de la unitat didàctica./Una característica atractiva d'aquest manual és la planificació de tots els passos a donar per elaborar el document. S'organitza el treball, es posen exemples, se suggereixen idees i s'orienta en la presa de decisions per part de l'opositor./S'organitza en cinc grans seccions: • Com elaborar la programació en 25 dies. Es distribueixen les tasques a realitzar en 25 sessions. • La programació en diverses convocatòries d'oposició. • Aspectes teòrics en què basar la realització de la programació. • Característiques generals i musicals dels alumnes d'aquesta etapa. • Informàtica bàsica: breu manual per facilitar l'elaboració del document, així com pàgines web de referència. L'esquema desenvolupat en aquest manual, encara que està centrat en l'especialitat d'Educació Musical, pot prendre's com a model per a qualsevol altra especialitat.;
Introducció DECISIONS PRÈVIES 1. Elecció del context 2. Elecció del curs i del grup d'alumnes DIA 1: INFORMA'T DIA 2: CREA EL DOCUMENT, ESCRIU ELS TÍTOLS DE LES SECCIONS I COMPLETA ELS APARTATS 1 I 2 1. Pla del dia 2. Com quedarà l'índex de la teva programació 3. Realització de l'apartat 1 Introducció 4. Realització de l'apartat 2 Context DIA 3: CREA L'ESBÓS GENERAL DE LES 15 UNITATS 1. Pla del dia 2. Resultat del treball del dia 3. Consells pràctics DIES 4 A 18: ELABORA LES UNITATS I RECOPILA ELMATERIAL 1. Com quedarà l'apartat 3.4 de la programació: esquema d'UD per a completar 2. Com elaborar l'apartat 3.4 de la programació a. Primer pas: pensa les activitats de la unitat b. Segon pas: completa els apartats de l'esquema d'unitat 3. Realització de l'apartat 4 Annexos DIA 19: COMPLETA ELS APARTATS 3.1 OBJECTIUS I 3.2 COMPETÈNCIES BÀSIQUES 1. Realització de l'apartat 3.1 Objectius 2. Realització de l'apartat 3.2 Competències bàsiques DIA 20: COMPLETA ELS APARTATS 3.3 CONTINGUTS I 3.5 METODOLOGIA 1. Realització de l'apartat 3.3 Continguts 2. Realització de l'apartat 3.5 Metodologia DIA21: COMPLETAELS APARTATS 3.6 ATENCIÓ ALADIVERSITAT I 3.7 AVALUACIÓ 1. Realització de l'apartat 3.6 Atenció a la diversitat 2. Realització de l'apartat 3.7 Avaluació DIA 22: REVISIONS FINALS. DIA 23: ESCRIU LA DEFENSA DE LA TEVA PROGRAMACIÓ PER AL TEMPS EXIGIT 1. Esquema dels aspectes a tractar en la defensa de la programació 2. Exemple de defensa de la programació DIA 24: PREPARA L'EXPOSICIÓ DE LES TEVES UNITATS DIDÀCTIQUES PER AL TEMPS EXIGIT 1. Esquema dels aspectes a tractar en l'exposició de la unitat 2. Exemple d'exposició d'unitat didàctica DIA 25: PROVA D'EXAMEN APÈNDIX A: LA PROGRAMACIÓ EN DIVERSES CONVOCATÒRIES D'OPOSICIÓ. ANY 2007 . 1. Andalusia 2. Astúries 3. Balears 4. Cantàbria 5. Castella la Manxa 6. Castella i Lleó 7. Catalunya 8. Extremadura 9. Madrid 10. Melilla 11. Múrcia 12. País Basc APÈNDIX B: ASPECTES TEÒRICS 1. Currículum 2. Psicologia i currículum 3. Nivells de desenvolupament curricular a. Primer nivell de desenvolupament curricular Segon nivell de desenvolupament curricular Tercer nivell de desenvolupament curricular Quart nivell de desenvolupament curricular 4. Programació a. Definicions b. Funcions de la programació c. Característiques de la programació d. Fases del procés programador e. Elements fonamentals de la programació 5. Unitat didàctica 6. Centre d'interès 7. Objectius 8. Competències bàsiques a. Definicions i desenvolupament segons la legislació vigent Contribució de la música al desenvolupament de les competències bàsiques 9. Continguts 10. Metodologia b. Principis psicopedagògics. Estratègies Tècniques 11. Recursos didàctics 12. Avaluació 13. Activitats a. Guia per seleccionar activitats b. Tipus d'activitats 14. Atenció a la diversitat a. El que diu la LOE en el seu preàmbul (p. 17163) b. El que diu la LOE en el seu Títol II, Capítol I (p.17179) c. El que diu la LOE en el seu Títol II, Capítol II (p. 17180) d. El que diu el RD1513/2006 e. Taula resum: L'atenció a la diversitat en la normativa 15. Normativa bàsica. millor en PDF 16. Exemples d'objectius, continguts, criteris . a. Exemples d'objectius b. Continguts conceptuals c. Continguts procedimentals d. Continguts actitudinals e. Indicadors d'adequació dels materials curriculars i recursos APÈNDIX C: CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES 1. Segons Pilar Pascual Mejía a. Primer cicle (6 a 8 anys) b. Segon cicle (8 a 10 anys) c. Tercer cicle (10 a 12 anys) 2. Segons Oriol i Parra a. Sis anys b. Set anys c. Vuit anys d. Nou anys e. Deu anys f. Onze anys g. Dotze anys APÈNDIX D: INFORMÀTICA BÀSICA 1. Eines útils de Word a. Com inserir números de pàgina b. Com inserir el teu nom a cada pàgina c. Com inserir un salt de pàgina o de secció d. Com introduir els títols d'apartats per poder inserir de forma automàtica l'índex de la programació e. Com inserir l'índex automàticament f. Com cercar o reemplaçar una paraula o frase g. Com copiar el format de quelcom de forma ràpida h. Com establir l'interlineat de la programació i. Mostrar sinònims j. Portapapers d'Office k. Enganxat especial l. Ressaltat de text amb colors m. Com ordenar alfabèticament quelcom n. Com personalitzar les vinyetes de la programació o. Canvi ràpid a majúscules, minúscules o primera majúscula i la resta minúscula p. Com fer que aparegui la fila de títol d'una taula en totes les pàgines en què s'estengui 2. Un capturador d'imatges: Screen Hunter 3. Pàgines Web per utilitzar amb els nostres alumnes a. Material variat b. Instruments c. Bancs de so d. Teatre infantil i llibrets d'òpera e. Jocs i aplicacions f. Nadal g. Atenció a la diversitat h. Altres pàgines Bibliografia 1. Bibliografia didàctica-pedagògica 2. Una altra bibliografia pedagògica NO usada en aquest temari 3. Llibres de què extreure activitats o repertori