Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Test Vol. I. Oposiciones

Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Test Vol. I. Oposiciones. Temarios actualizados

Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Test Vol. I. Oposiciones
20.00 €
19.00 €
Producto descatalogado

Hay una nueva versión de este producto

Ir a la nueva versión
Actualizaciones incluidas hasta fecha de examen (con un máximo de 18 meses desde la fecha de publicación)

Más de 242 opositores han estudiado esta oposición con cep

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions a l'Institut Català de la Salut (ICS) dins de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria. Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat dels simulacres d'examen. El pack complet es compon de les següents publicacions: - Test Vol I - Test Vol II - Simulacres d'examen.
  • ISBN: 9788413108247
  • EAN: 9000001450492
  • Autor: AA.VV.
  • Páginas: 268
  • Fecha de publicación: 20/11/2018
  • Contenido actualizado a fecha de convocatoria 20/11/2018
Temari transversal TEST 1. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l’Institut Català de la Salut TEST 2. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de c onducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable TEST 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016: Disposicions i Principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39) TEST 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya TEST 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat TEST 6. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte TEST 7. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials Temari específic TEST 1. Tenir cura de la persona, la família i la comunitat

Aún no hay valoraciones de este producto

¡Sé el primero en dejar tu comentario!

ESTUDIA CON CEP

Gastos de envío
Pagos seguros
Devoluciones
Atención directa