Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Temari Vol. I. Oposiciones

Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Temari Vol. I. Oposiciones. Temarios actualizados

Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Temari Vol. I. Oposiciones
30.00 €
28.50 €
Producto descatalogado

Hay una nueva versión de este producto

Ir a la nueva versión
Actualizaciones incluidas hasta fecha de examen (con un máximo de 18 meses desde la fecha de publicación)

Más de 136 opositores han estudiado esta oposición con cep

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions a l'Institut Català de Salut (ICS), dins de la categoria de Tècnic / a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria. Els nostres opositors / alumnes ho solen adquirir al costat dels volums II i III del temari, els test i simulacres d'examen. El pack complet es compon de les següents publicacions: - Temari Vol. I - Temari Vol. II - Temari Vol. III - Test - Simulacres d'examen.
  • ISBN: 9788413107288
  • EAN: 9000001450348
  • Autor: AA.VV.
  • Páginas: 328
  • Fecha de publicación: 02/11/2018
  • Contenido actualizado a fecha de convocatoria 20/11/2018
  • Descargar Muestra
Temari transversal Tema 1. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'Institut Català de la Salut Tema 2. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable Tema 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016: Disposicions i Principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39) Tema 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya Tema 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat Tema 6. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte Tema 7 Competències digitals. Ofimàtica, intranet, correu electrònic, en relació al tractament de les dades i les funcions assistencials

Aún no hay valoraciones de este producto

¡Sé el primero en dejar tu comentario!

ESTUDIA CON CEP

Gastos de envío
Pagos seguros
Devoluciones
Atención directa