Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Test. Oposiciones

Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Test. Oposiciones. Temarios actualizados

Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Test. Oposiciones
28.00 €
26.60 €
Producto descatalogado

Hay una nueva versión de este producto

Ir a la nueva versión
Actualizaciones incluidas hasta fecha de examen (con un máximo de 18 meses desde la fecha de publicación)

Más de 136 opositores han estudiado esta oposición con cep

Aquest producte pertany a la col·lecció per a la preparació d'oposicions a l'Institut Català de la Salut (ICS) dins de la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria. Els nostres opositors/alumnes ho solen adquirir al costat dels volums del temari i els simulacres d'examen. El pack complet es compon de les següents publicacions: - Temari I - Temari II - Temari III - Test - Simulacros d'examen.
  • ISBN: 9788413107318
  • EAN: 9000001450379
  • Autor: AA.VV.
  • Páginas: 382
  • Fecha de publicación: 05/11/2018
  • Contenido actualizado a fecha de convocatoria 20/11/2018
  • Descargar Muestra
Temari transversal Test 1 El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'Institut Català de la Salut. Test 2 L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable. Test 3 Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016: Disposicions i Principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39). Test 4 Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Test 5 Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat. Test 6 Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte. Test 7 Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials. Temari específic Test 1 Prestació de cures auxiliars o delegades. Test 2 Comunicació i relació terapèutica. Test 3 Cures auxiliars en la seguretat de pacients. Test 4 Cures auxiliars de l'entorn del pacient. Test 5 Prevenció de riscos laborals. Test 6 Perfil competencial

Aún no hay valoraciones de este producto

¡Sé el primero en dejar tu comentario!

ESTUDIA CON CEP

Gastos de envío
Pagos seguros
Devoluciones
Atención directa